Pranešimas sutuoktiniui dėl asmens duomenų tvarkymo

Pagal LR Vartojimo kredito įstatymo ir AB Lietuvos banko Vartojimo kredito davėjų atsakingo skolinimo nuostatų reikalavimus UAB CREDIT SERVICE (toliau - Bendrovė), įmonės kodas 302431575, buveinė Jonavos g. 254A, LT- 44132 Kaunas, prieš sudarydama sandorį su Jūsų sutuoktiniu dėl finansinių paslaugų teikimo, privalo įvertinti ir Jūsų kreditingumą. Todėl Bendrovė, prieš priimdama sprendimą suteikti vartojimo kreditą, privalo įsitikinti Jūsų asmens tapatybe, o taip pat atlikti kreditingumo vertinimą.

Bendrovė informuoja, jog Jūsų asmens duomenys aukščiau išvardintais tikslais bus teikiami šiems juridiniams asmenims: UAB „Creditinfo Lietuva“ (įm.k. 111689163), valdančiai kreditų biuro sistemą (KBS), UAB „Scorify“ (įm.k. 302423183) ir jos dalyviams, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Gyventojų registro tarnybai prie LR VRM.

Bendrovė tvarkys Jūsų asmens duomenis:

  1. asmens duomenys: vardas (-ai), pavardė, asmens kodas (įskaitant pasikeitusius), mobiliojo telefono numeris (-iai), elektroninio pašto adresas, asmens dokumentų duomenys, šeimyninė padėtis, atvaizdas, kompiuterio IP adresas ir parašas;
  2. finansiniai duomenys: darbovietė, įdarbinimai, atleidimai, gaunamos pajamos (įskaitant gautas ir paskirtas valstybinio socialinio draudimo neperiodines ir periodines išmokas), gaunamų pajamų rūšis ir pobūdis;
  3. finansinių įsipareigojimų (įskaitant užtikrintus) ir jų vykdymo duomenys: kredito finansiniai įsipareigojimai, jų rūšys ir sumos, kreditorių pavadinimai ir adresai, kredito reitingas, įsipareigojimų grąžinimo tvarka bei terminai, uždelsto mokėjimo dydis, informacija apie nepadengtus įsiskolinimus bei jų mokėjimo istorija, kiti duomenys apie finansinių įsipareigojimų vykdymą bei duomenys apie buvusius finansinius įsipareigojimus ir jų vykdymą.

Bendrovė, vykdydama savo pareigas, užtikrina asmens duomenų saugumą. Bendrovė įgyvendina tinkamas teisines, organizacines ir technines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Jūs turite teisę:

  • gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Jūsų asmens duomenys buvo surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams buvo teikti per paskutinius 1 (vienerius) metus, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Neatlygintinai tokius duomenis Bendrovė teikia kartą per kalendorinius metus;
  • reikalauti ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“).
  • reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, jeigu Jūs, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustatote, kad Jūsų asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs. Tuo atveju, jeigu Jūs, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustatote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, nesąžiningai, turite teisę raštu reikalauti Bendrovės nedelsiant sunaikinti neteisėtai ir nesąžiningai sukauptus asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą.
  • reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą.

Kad galėtumėte įgyvendinti aukščiau nurodytas Jūsų teises, turite pateikti mums prašymą raštu ir tokiu būdu, kuriuo galėtume Jus identifikuoti, t. y. pateikę asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba savo asmens tapatybę patvirtinę teisės aktų nustatyta tvarka elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai Jus identifikuoti. Prašymai pateikiami el. paštu: duomenu.apsauga@vivus.lt arba duomenu.apsauga@smscredit.lt arba paštu: Jonavos g. 254 A, Kaunas. Jūsų pateiktus prašymus Bendrovė išnagrinėja ne vėliau kaip 1 mėn. nuo prašymo gavimo dienos.