Vartojimo kredito sutartis

Bendrosios sąlygos

1. Sutarties objektas

1.1. Šios vartojimo kredito sutarties šalys – sutarties specialiosiose sąlygose nurodyti kredito davėjas ir kredito gavėjas, susitaria dėl vartojimo kredito teikimo tvarkos ir sąlygų.

1.2. Šią vartojimo kredito sutartį sudaro kredito gavėjo pateikta paraiška kreditui gauti bei specialiosios ir bendrosios sąlygos kartu su visais papildymais ar pakeitimais.

1.3. Esmine šios sutarties sąlyga kredito davėjas laiko kredito gavėjo pateiktus patvirtinimus, kurie yra nurodyti šios sutarties specialiosiose sąlygose. Kredito davėjas laikys šią sutartį iš esmės pažeista, jei bet kuris iš šių patvirtinimų neatitinka tikrovės arba yra melagingas.

1.4. Visi sutartyje neaptarti klausimai yra sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, www.vivus.lt paskelbtomis www.vivus.lt sistemos naudojimo taisyklėmis (toliau – Taisyklėmis), kitais tinklalapyje https://www.vivus.lt/ pateiktais nurodymais ir/ar paaiškinimais bei įprastine vartojimo kredito teikimo nuotoliniu būdu praktika.

2. Tikrasis naudos gavėjas

2.1. Sutartį pasirašęs asmuo patvirtina, kad pateikta informacija apie tikrąjį naudos gavėją yra teisinga, išsami ir be jokių nutylėjimų atspindi tikrąją padėtį. Sutartį pasirašęs asmuo prisiima visą riziką ir pasekmės, jeigu paaiškėtų, kad pateikta informacija apie tikrąjį naudos gavėją neatitinka tikrovės ir/ar dalis informacijos buvo nuslėpta/neatskleista.

2.2. Tuo atveju, kai sutartį pasirašęs asmuo atstovauja kitą asmenį, kurio naudai ir yra sudaroma sutartis, sutartį pasirašęs asmuo ne vėliau kaip sekančią darbo dieną po sutarties pasirašymo privalo užpildyti tikrojo naudos gavėjo anketą ir ją pateikti Kredito davėjui. Kredito lėšos bus išmokėtos Kredito davėjui gavus visą reikalingą informaciją sutartį pasirašančio asmens ir tikrojo naudos gavėjo tapatybei nustatyti.

2.3. Paaiškėjus aplinkybėms, kad sutartį pasirašęs asmuo nuslėpė informaciją apie tikrąjį naudos gavėją, Kredito davėjas turi teisę nedelsiant vienašališkai nutraukti bet kokius dalykinius santykius. Tokiu atveju sutartį pasirašęs asmuo prisiima visas iš sutarties nutraukimo kilusias pasekmes.

3. Kredito lėšų išmokėjimo sąlygos ir tvarka

3.1. Kreditą gauti gali tik asmuo, kuris Taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis yra įregistruotas kredito davėjo valdomoje duomenų bazėje ir tinkamai pateikęs paraišką kreditui gauti.

3.2. Šalys susitaria, jog paraiškos kreditui gauti pateikimo metu kredito gavėjo atlikti veiksmai ir nurodyti duomenys (kuriuos patvirtina SMS žinutės išklotinė, arba telefoninio pokalbio garso įrašas, arba kredito davėjo duomenų bazės išrašas apie kredito gavėjo veiksmus jo paskyroje www.vivus.lt), yra laikomi kredito gavėjo parašu, turinčiu LR elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymo III skyriuje įtvirtintą teisinę galią. Dėl to paraiška ir jos pagrindu sudaryta ši vartojimo kredito sutartis yra prilyginama rašytinės formos dokumentui, kuris sukelia tokias pat teisines pasekmes kaip ir dokumentas, patvirtintas kredito gavėjo ir kredito davėjo parašu kiekviename jo lape.

3.3. Kredito dydis ir jo grąžinimo terminas yra nurodyti specialiosiose šios sutarties sąlygose, pagal paraiškoje pateiktus kredito gavėjo pageidavimus ir atsižvelgiant į kredito gavėjo kreditingumo vertinimo rezultatus.

3.4. Kredito davėjas išmoka kredito lėšas ir atlieka kitus šioje sutartyje nustatytus mokėjimus į kredito gavėjo banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas registracijos mokesčio pervedimas (arba su kuria kredito gavėjas registravosi naudodamas AB Instantor programinę įrangą), arba į popierinėje kredito paraiškos formoje nurodytą banko sąskaitą, arba per tarpininką grynaisiais pinigais. Komisinius ir kitokio pobūdžio mokesčius kredito įstaigai už kredito sumos ar kitų mokėjimų įskaitymą į kredito gavėjo banko sąskaitą (jei tokių būtų) sumoka kredito gavėjas.

3.5. Atsižvelgdamas į kredito gavėjo kreditingumo vertinimo rezultatus, paimtų, pratęstų ir tinkamai grąžintų kreditų skaičius, prievolių pagal šią ir kitas sutartis vykdymo duomenis bei kitas aplinkybes, kredito davėjas nustato kredito sumos ir termino ribojimus kredito gavėjui. Šie ribojimai yra nurodomi kredito gavėjo paskyroje https://www.vivus.lt/.

3.6. Kredito gavėjui suteikus kreditą, kurio suma ar grąžinimo terminas neviršija nustatytų ribojimų, tinkamai savo prievoles vykdęs kredito gavėjas turi teisę prašyti suteikti papildomą kredito sumą. Prašydamas suteikti papildomą kredito sumą kredito gavėjas gali pakeisti galutinį kredito grąžinimo terminą. Norėdamas gauti papildomą kredito sumą kredito gavėjas turi pateikti prašymą bet kuriuo iš šių būdų:

3.6.1. užpildyti ir pateikti prašymą, kurio forma yra pateikta www.vivus.lt sistemoje;

3.6.2. iš kredito davėjo duomenų bazėje registruoto kredito gavėjo mobiliojo telefono numerio skambinant telefonu +370 700 77788 bei įrašomo pokalbio metu žodžiu pateikiant kredito davėjo atstovo prašomus pateikti duomenis, reikalingus nustatyti kredito gavėjo tapatybę, o taip pat įsitikinti kredito gavėjo valia prašomo gauti papildomo kredito atžvilgiu;

3.6.3. užpildant ir pasirašant popierinę papildomo kredito paraišką ar popierinę kredito sutartį, bei kartu su asmens tapatybės dokumento originalu pateikiant ją bet kuriam iš kredito tarpininkų, www.vivus.lt paskelbtose vietose.

3.7. Gavus kredito gavėjo prašymą suteikti papildomą kredito sumą, kredito davėjas pakartotinai įvertina kredito gavėjo kreditingumą ir atsižvelgiant į jo rezultatus sprendžia dėl kredito gavėjo prašymo patenkinimo. Nusprendus suteikti papildomą kredito sumą yra sudaroma nauja vartojimo kredito sutartis su tuo pačiu numeriu, kuri pakeičia ankstesnę vartojimo kredito sutartį. Tokiu atveju kredito gavėjui yra pateikiamos pakeistos šios sutarties specialiosios sąlygos ir jose esantis kredito grąžinimo grafikas (jei yra).

3.8. Kredito davėjas turi teisę atsisakyti svarstyti kredito gavėjo pateiktą prašymą dėl papildomos kredito sumos suteikimo ir/ar termino pratęsimo jeigu kredito gavėjas yra pažeidęs bet kurią šios sutarties ar kitų su kredito davėju sudarytų sandorių sąlygas.

3.9. Kredito gavėjas, kurio paraiška buvo atmesta, ne vėliau kaip per 3 (tris) dienas nuo pranešimo apie priimtą sprendimą nesuteikti kredito išsiuntimo dienos, turi teisę naudojantis www.vivus.lt sistema kreiptis į kredito davėją su prašymu pakartotinai svarstyti jo paraišką. Kredito davėjas prašymą privalo išnagrinėti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas ir šios sutarties 10.7 p. nustatytais būdais informuoti kredito gavėją apie priimtą sprendimą. Prašymo nagrinėjimo metu kredito gavėjas, o tam tikrais teisės aktų numatytais atvejais ir kredito gavėjo sutuoktinis, privalo suteikti visą kredito davėjo prašomą informaciją, reikalingą kredito gavėjo kreditingumui įvertinti ir sprendimui priimti.

4. Kredito gavėjo teisė atsisakyti sutarties

4.1. Kredito gavėjas turi teisę atsisakyti šios sutarties per apsisprendimo laikotarpį, kuris prasideda nuo lėšų pagal sudarytą kredito sutartį kredito gavėjui išmokėjimo dienos ir baigiasi po dviejų kalendorinių dienų. Naudodamasis šia teise, kredito gavėjas ne vėliau kaip iki apsisprendimo laikotarpio pabaigos privalo: (i) šios sutarties 10.7. p. nustatytais būdais pranešti apie tai kredito davėjui ir (ii) grąžinti kredito davėjui visą jam išmokėtą kredito sumą, nemokėdamas palūkanų ir jokių kitų mokesčių, išlaidų ar kompensacijų. Pranešime kredito gavėjas neprivalo nurodyti sutarties atsisakymo priežasčių.

4.2. Kredito gavėjas turi teisę atsisakyti šios sutarties per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo sutarties sudarymo dienos arba nuo LR Vartojimo kredito įstatymo 15 straipsnio 1 d. 2 p. nurodytos dienos (jei ji yra vėlesnė už sutarties sudarymo dieną). Naudodamasis šia teise, kredito gavėjas ne vėliau kaip iki šiame punkte nustatyto termino pabaigos privalo: (i) šios sutarties 10.7. p. nustatytais būdais pranešti apie tai kredito davėjui ir (ii) ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie Sutarties atsisakymą išsiuntimo kredito davėjui dienos grąžinti kredito davėjui visą jam išmokėtą kredito sumą bei sumokėti palūkanas ir administravimo mokesčius, susikaupusius nuo dienos, kurią buvo išmokėtas kreditas, iki kredito grąžinimo dienos. Palūkanos ir administravimo mokesčiai apskaičiuojami pagal sutarties specialiosiose sąlygose nurodytas normas. Kredito davėjas turi teisę reikalauti, kad kredito gavėjas papildomai sumokėtų kompensaciją už viešojo administravimo įstaigoms sumokėtus negrąžinamus mokesčius, kurie susiję su kredito gavėjo kreditingumo tikrinimu prieš išduodant kreditą pagal šią sutartį.

4.3. Jeigu sutartyje pateikta ne visa LR Vartojimo kredito įstatymo 11 str. privaloma pateikti informacija arba jeigu sutartyje nurodyta informacija yra klaidinanti ir tai turėjo esminės įtakos kredito gavėjo sprendimui sudaryti kredito sutartį, kurios jis kitomis aplinkybėmis nebūtų sudaręs, kredito gavėjas turi teisę atsisakyti kredito sutarties, šios sutarties 10.7. p. nustatytais būdais pranešdamas kredito davėjui apie kredito sutarties atsisakymą raštu prieš 30 kalendorinių dienų. Šiuo atveju kredito gavėjas turi vartojimo kreditą grąžinti mokėdamas kredito sutartyje nustatyto dydžio įmokas, tačiau jis neprivalo mokėti kredito sutartyje nustatytų palūkanų ir kitų išlaidų.

5. Kredito grąžinimo sąlygos ir tvarka

5.1. Kredito gavėjas grąžina kredito sumą bei sumoka palūkanas ir administravimo mokesčius griežtai laikydamasis specialiosiose sąlygose nustatyto kredito grąžinimo grafiko, pagal šios sutarties specialiosiose sąlygose, tinklalapyje https://www.vivus.lt/ ar kredito davėjo išrašytoje sąskaitoje pateiktus nurodymus. Kredito gavėjas turi teisę bet kada šios sutarties galiojimo laikotarpiu nemokamai gauti įmokų mokėjimo grafiką.

5.2. Sąskaita išrašoma ir pateikiama patalpinant ją kredito gavėjo paskyroje tinklalapyje https://www.vivus.lt/ , bei išsiunčiant kredito davėjo duomenų bazėje registruotu kredito gavėjo elektroninio pašto adresu iki kiekvieno kredito grąžinimo grafike nurodyto mokėjimo termino pabaigos. Kredito gavėjui jo asmeninėje paskyroje tinklalapyje https://www.vivus.lt/ pažymėjus apie pageidavimą gauti sąskaitą paštu, sąskaita gali būti išsiųsta ir paštu kredito gavėjo nurodytu adresu iki kiekvieno kredito grąžinimo grafike nurodyto termino pabaigos. Paštu sąskaita pakartotinai nesiunčiama.

5.3. Vartojimo kredito gavėjas turi teisę bet kuriuo metu grąžinti vartojimo kreditą anksčiau nustatyto termino. Kredito gavėjo prievolė yra įvykdoma šios sutarties 5.6. p. nustatyta tvarka, grąžinant gautą kredito sumą, administravimo mokesčius ir palūkanas, apskaičiuotas sutarties 6.3. p. nustatyta tvarka, Vartojimo kredito gavėjas turi teisę į bendros vartojimo kredito kainos sumažinimą, kurį sudaro likusio kredito sutarties trukmės laikotarpio, skaičiuojamo nuo kredito ar jo dalies grąžinimo dienos, palūkanos ir administravimo mokesčiai bei išlaidos.

5.4. Vartojimo kredito gavėjas turi teisę bet kuriuo metu grąžinti dalį savo įsipareigojimų pagal vartojimo kredito sutartį anksčiau nustatyto termino. Kredito gavėjo prievolė yra įvykdoma grąžinant gautą kredito sumą, administravimo mokesčius ir palūkanas, apskaičiuotas sutarties 6.3. p. nustatyta tvarka. Vartojimo kredito gavėjas turi teisę į bendros vartojimo kredito kainos sumažinimą, kurį sudaro likusio kredito sutarties trukmės laikotarpio, skaičiuojamo nuo kredito ar jo dalies grąžinimo dienos, palūkanos ir administravimo mokesčiai bei išlaidos.

5.5. Kredito davėjas pareiškia, kad už išankstinį grąžinimą kompensacijos iš kredito gavėjo nereikalaus, nebent grąžinamas vartojimo kreditas ar jo dalis viršija 2.320 eurų per bet kurį dvylikos mėnesių laikotarpį. Jei anksčiau nustatyto termino grąžinamas vartojimo kreditas ar jo dalis viršija 2.320 eurų per bet kurį dvylikos mėnesių laikotarpį, kredito davėjas turi teisę reikalauti šios sutarties specialiosiose sąlygose nustatytos kompensacijos. Visais atvejais kompensacija, atsižvelgiant į Vartojimo kredito įstatymo 17 straipsnio nuostatas, kredito davėjui neviršys palūkanų sumos, kurią kredito gavėjas būtų sumokėjęs, jeigu kreditą grąžintų šios sutarties nurodytu laiku.

5.6. Kredito gavėjo mokėjimo prievolė yra laikoma įvykdyta tuo momentu, kai mokama suma yra įskaitoma bet kurioje iš kredito davėjo sąskaitų banke. Kredito gavėjas mokėjimo pavedimo paskirtyje privalo aiškiai nurodyti mokėjimo paskirtį (pvz. kredito davėjo išrašytos sąskaitos numeris, kredito sutarties numeris, paskirtis žodžiais ar pan.). Nenurodžius arba neaiškiai nurodžius mokėjimo paskirtį, kredito davėjas mokėjimą įskaito atsižvelgdamas į mokamą sumą, mokėjimo laiką ir kitas aplinkybes, pagal kurias galima nustatyti kredito gavėjo valią.

5.7. Visi kredito gavėjo mokėjimai yra atliekami eurais ir užskaitomi tokiu eiliškumu, kai mokėjimai yra atliekami sutarties pasirašymo metu nustatytais terminais: (i) pradelstų mokėjimų išieškojimo išlaidos, (ii) palūkanos ir administravimo mokesčiai, (iii) kredito suma. Priverstinio skolos išieškojimo atveju įmokos paskirstymo tvarka nesikeičia.

5.8. Tuo atveju, jeigu Kredito gavėjas negali laiku įvykdyti savo įsipareigojimų, jis gali atidėti kredito, administravimo mokesčių ir/ar palūkanų grąžinimo terminą  1 (vienam) mėnesiui. Už laiką, kurio metu Kredito gavėjas toliau naudojasi Kredito davėjo suteikto Kredito lėšomis, Kredito gavėjas turi sumokėti mokėjimo palūkanas ir administracinį mokestį, nustatytus Sutarties specialiosiose sąlygose. Kredito gavėjui vėluojant vykdyti savo įsipareigojimus, arba jei nuo pradinio termino, kada turėjo būti grąžintas kreditas, praėjo daugiau kaip 18 mėnesių, arba jei pratęsus terminą bendra vartojimo kredito kaina viršys bendrą vartojimo kredito sumą, kredito davėjas turi teisę atsisakyti pratęsti terminą ir vienašališkai pakeisti kredito grąžinimo grafiką.

5.9.  Kredito, administravimo mokesčių ir/ar palūkanų grąžinimo terminas yra laikomas pratęstu, jei kredito gavėjas iš anksto sumoka mokėjimo palūkanas ir administracinį mokestį už naudojimąsi Kredito lėšomis papildomą 1 (vieną) mėnesį, kurios yra apskaičiuojamos palūkanų apskaičiavimo tvarka, nustatyta šios Sutarties 5.10. dalyje, pageidaujamam pratęsti terminui nuo negrąžinto kredito, administravimo mokesčių ir palūkanų sumos, pagal šios Sutarties specialiosiose sąlygose nustatytas palūkanų ir administravimo mokesčių normas.

5.10. Kredito, administravimo mokesčių ir palūkanų grąžinimo laikotarpio pratęsimo mokestis yra lygios mokėjimo palūkanų ir administracinio mokesčio dydžiui ir yra nurodomos sutarties specialiosiose sąlygose ir/arba kredito davėjo pateiktoje sąskaitoje, ir/arba kredito gavėjo paskyroje tinklalapyje https://www.vivus.lt/. Kredito, administravimo mokesčių ir palūkanų grąžinimo termino pratęsimo mokestis yra apskaičiuojamos ir kredito gavėjas su jomis gali susipažinti dar iki sutarties sudarymo mutatis mutandis taikant šioje sutartyje nustatytas sąlygas, pagal kurias kredito gavėjas yra supažindinamas su kredito sąlygomis.

5.11. Pasibaigus kredito, administravimo mokesčių ir palūkanų pratęsimo terminui kredito gavėjas gali savo pasirinkimu arba grąžinti kreditą ir sumokėti palūkanas, arba 5.8. - 5.10. p. nustatyta tvarka ir sąlygomis pakartotinai pratęsti kredito, administravimo mokesčių ir palūkanų grąžinimo terminą.

5.12. Kredito gavėjui sumokėjus didesnę pinigų sumą negu privaloma mokėti pagal šios Sutarties nuostatas, ši permoka kredito gavėjo prašymu yra grąžinama į kredito gavėjo nurodytą banko sąskaitą arba panaudojamos kitu, kredito gavėjo nurodytu, būdu. Kredito gavėjui suteikus naują kreditą, permokėtos sumos kredito gavėjo rašytiniu pareiškimu, pateikiamu šios sutarties 10.7 p. nustatytais būdais, arba kredito davėjo sprendimu yra įskaitomos į kredito gavėjo mokėtinas sumas. Pranešimas apie įskaitymą yra pateikiamas atskirai arba pažymint apie įskaitymą kredito davėjo sąskaitoje, pateikiamoje šios sutarties 5.2. punkte nustatyta tvarka.

5.13. Iki kredito gavėjo rašytinio pareiškimo gavimo ar įskaitymo pagal šios Sutarties 5.12 punktą dienos, Kredito gavėjo permokos suma yra saugoma kredito davėjo sąskaitoje. Už permokos administravimo ir saugojimo paslaugas kredito gavėjas moka kredito davėjui 0,03 EUR per dieną mokestį, kuris yra be atskiro pranešimo išskaitomas iš kredito gavėjo permokos sumos, tačiau visais atvejais šis mokestis negali būti didesnis nei permokos suma.

5.14. Kredito davėjo išlaidos, patiriamos dėl kredito įstaigų taikomų mokesčių vykdant kredito gavėjo nurodymus dėl permokų grąžinimo, yra apmokamos išskaitant jas iš permokos sumos. Tuo atveju, jei permokos suma yra mažesnė nei atitinkamos kredito įstaigos taikomi mokesčiai, kredito davėjas turi teisę pareikalauti iš anksto apmokėti šias išlaidas.

6. Palūkanų normos, bendros vartojimo kredito kainos metinės normos ir bendros vartojimo kredito gavėjo mokamos sumos apskaičiavimo bei taikymo sąlygos ir tvarka

6.1. Už naudojimąsi kreditu, kredito gavėjas privalo mokėti fiksuotas palūkanas, kurios procentinė išraiška yra pateikiama šios sutarties specialiosiose sąlygose.

6.2. Palūkanos yra apskaičiuojamos nuo kredito gavėjo pateiktoje paraiškoje nurodytų ir į sutarties specialiąsias sąlygas perkeltų duomenų apie kredito gavėjo pageidaujamą gauti kredito sumą ir kredito grąžinimo terminą bei grąžinimo grafiką.

6.3. Palūkanos skaičiuojamos nuo kredito išmokėjimo kredito gavėjui dienos (imtinai) iki dienos, kuomet visas kreditas yra faktiškai sugrąžinamas kredito davėjui, išskyrus 4.1. ir 4.3. p. nurodytus atvejus, kuomet palūkanos nėra mokamos.

6.4. Bendra vartojimo kredito kainos metinės norma yra apskaičiuojama ir nurodoma vadovaujantis Lietuvos banko 2012 m. lapkričio 29 d. nutarime Nr. 03-245 „Dėl Bendros vartojimo kredito kainos metinės normos skaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ (su visais pakeitimais ir papildymais) nustatyta tvarka ir sąlygomis.

6.5. Bendra vartojimo kredito kaina yra lygi pagal šios sutarties nuostatas apskaičiuotų palūkanų ir sutarties specialiosiose sąlygose nurodyto administravimo mokesčio sumai. Ši kaina apskaičiuojama ir nurodoma tik pagal paraišką suteikiamo kredito atžvilgiu ir neapima jokių išlaidų, susijusių su kredito davėjo iki tol kredito gavėjui suteiktais kreditais ar ateityje suteikiamais kreditais bei išlaidų, susijusių su suteikto kredito grąžinimo termino pratęsimais, jei tokių būtų.

6.6. Kredito davėjo išlaidos, kurias jis patiria siekdamas apginti, išsaugoti ir/ar įgyvendinti savo pažeistas teises pagal sutartį (įskaitant, bet neapsiribojant priminimo žinučių ir laiškų kredito gavėjui siuntimo išlaidos, išlaidos trečiųjų asmenų paslaugoms, bylinėjimosi ir išieškojimo išlaidos), kurios nėra žinomos kredito davėjui iš anksto, nėra įskaičiuojamos į bendrą vartojimo kredito kainą ir, jei kredito davėjas patiria šias išlaidas, šios išlaidos turi būti atlyginamos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

6.7. Kredito gavėjo išlaidos, kurias jis patiria dėl mokesčių, taikomų kredito įstaigų, priimančių ir/ar vykdančių atitinkamus kredito gavėjo pagal šią sutartį atliekamus mokėjimus, nėra įskaičiuojamos į bendrą vartojimo kredito kainą.

6.8. Bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma yra apskaičiuojama sudedant bendrą vartojimo kredito kainą su kredito suma, nurodyta šios sutarties specialiosiose sąlygose pagal kredito gavėjo paraišką.

6.9. Bendra vartojimo kredito kainos metinė norma ir bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma yra apskaičiuojamos nuo kredito gavėjo pateiktoje paraiškoje nurodytų ir į sutarties specialiąsias sąlygas perkeltų duomenų apie kredito sumą ir kredito grąžinimo terminą. Šie skaičiavimai yra atliekami darant prielaidą, kad vartojimo kredito sutartis galios sutartą laikotarpį ir vartojimo kredito sutarties šalys vykdys savo įsipareigojimus vartojimo kredito sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais.

7. Kredito davėjo teisė nutraukti sutartį ir atsakomybės sąlygos

7.1. Kredito davėjas turi teisę vienašališkai ir nedelsiant nutraukti sutartį ir pareikalauti sumokėti visą kredito sumą, administravimo mokesčius, palūkanas ir kitas pagal šios sutarties bei Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas mokėtinas sumas LR Vartojimo kredito įstatymo 19 straipsnyje ir kituose taikytinuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais pagrindais. Pranešimas apie sutarties nutraukimą yra pateikiamas šios sutarties specialiosiose sąlygose nurodytu kredito gavėjo elektroninio pašto arba gyvenamosios vietos adresu ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) dienų iki numatomos sutarties nutraukimo dienos. Pranešimas laikomas įteiktu praėjus 5 (penkioms) dienoms po jo išsiuntimo.

7.2. Iki kol bus grąžintas visas kreditas, sutarties nutraukimas nesustabdo kredito ir kitų sutartyje numatytų mokėjimų skaičiavimo ir nepanaikina kredito gavėjo prievolės mokėti kredito davėjui pagal sutartį mokėtinas sumas. Kredito gavėjo mokėtinos sumos yra apskaičiuojamos šios sutarties 6 dalyje nustatyta tvarka ir sąlygomis. Administravimo mokestis ir palūkanos yra skaičiuojami iki vartojimo kredito sutarties nutraukimo.

7.3. Kredito gavėjui praleidus kredito, administravimo mokesčių ir/ar palūkanų mokėjimo terminą, šios sutarties 6.1. punkte nurodytos palūkanos yra skaičiuojamos toliau nuo visos pradelstos sumokėti kredito dalies iki kredito dalies padengimo, o sutarties nutraukimo atveju, iki pilno Kredito apmokėjimo. Kredito gavėjas taip pat privalo mokėti 0,05% delspinigių nuo visos pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Delspinigiai nuo visos pradelstos sumokėti sumos yra skaičiuojami ne ilgiau kaip už bendrą 180 dienų laikotarpį. Jokios kitos netesybos ir mokesčiai už vartojimo kredito sutartyje numatytų finansinių įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui nėra taikomi.

7.4. Jei sudarant šią sutartį buvo taikoma bendros vartojimo kredito kainos nuolaida (nurodyta sutarties specialiosiose sąlygose), kredito gavėjui praleidus kredito, administravimo mokesčių ir/ar palūkanų (jei taikomos) mokėjimo terminą, po termino praleidimo yra skaičiuojama šios sutarties 6.1. p. nurodyta metinė palūkanų norma už naudojimąsi kreditu netaikant jokių nuolaidų, tačiau visais atvejais kredito davėjas neturi teisės reikalauti grąžinti kredito gavėjui jau suteiktos nuolaidos.

7.5. Kredito davėjas nėra laikomas atsakingu už bet kokių įsipareigojimų pagal šią sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą bei neatsako už nuostolius, jeigu tai įvyko dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, įskaitant ir dėl trečiųjų asmenų veiksmų, ryšio perdavimo, elektroninių duomenų mainų ir mokėjimo sistemų, tame tarpe ir internetinės bankininkystės, sutrikimų, kurie įvyko ne dėl kredito davėjo kaltės, o tretieji asmenys, dėl kurių veiksmų įvyko sutarties pažeidimas, yra nesusiję su kredito davėju, ir kredito davėjas negalėjo jų veiksmų numatyti ar jų kontroliuoti.

8. Ginčų sprendimo tvarka ir sąlygos

8.1. Kredito gavėjų ginčai su kredito davėju (ar tarpininkais) nagrinėjami Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatyme ir kredito davėjo patvirtintose Vartojimo kredito gavėjų skundų nagrinėjimo taisyklėse nustatyta tvarka.

8.2. Kredito gavėjas, manantis, kad kredito davėjas pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, atsirandančius iš sutarties ar su jais susijusių santykių, turi teisę kreiptis į teismą arba į vartojimo ginčus ne teismo tvarka nagrinėjančią instituciją – Lietuvos banką. Vartotojo kreipimasis į Lietuvos banką neatima vartotojo teisės kreiptis į teismą

8.3. Kredito gavėjas, manantis, kad kredito davėjas pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, atsirandančius iš sutarties ar su jais susijusių santykių, ir ketinantis dėl kilusio ginčo nagrinėjimo kreiptis į Lietuvos banką, prieš kreipdamasis į Lietuvos banką privalo raštu kreiptis į kredito davėją, nurodydamas ginčo aplinkybes ir savo reikalavimą. Kredito davėjas šį kreipimąsi nagrinėja neatlygintinai. Rašytinis pareiškimas yra teikiamas sutarties specialiosiose sąlygose nurodytu kredito davėjo adresu. Kredito davėjas privalo išnagrinėti kredito gavėjo kreipimąsi ir pateikti kredito gavėjui motyvuotą atsakymą dėl jo reikalavimo ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo kredito gavėjo kreipimosi gavimo dienos.

8.4. Kredito gavėjas, kurio Kredito davėjo atsakymas netenkina, turi teisę dėl to paties ginčo dalyko kreiptis į Lietuvos banką per 1 metus nuo jį netenkinančio kredito davėjo atsakymo gavimo dienos. Jeigu kredito davėjas per šios sutarties 8.3. p. nurodytą terminą kredito gavėjui neatsako, kredito gavėjas turi teisę kreiptis į Lietuvos banką dėl ginčo nagrinėjimo per 1 metus nuo šio termino pabaigos.

9. Asmens duomenys bei jų tvarkymo sąlygos ir tvarka

9.1. Kredito gavėjas informuojamas, kad jam registruojantis, kreipiantis į kredito davėją dėl kredito, kitų sandorių sudarymo bei pakeitimo, taip pat kredito davėjui pratęsiant su kredito gavėju sudarytas sutartis ar kredito davėjui įgyvendinant toliau nurodytus tikslus (teises), vadovaujantis teisėtu interesu:

9.1.1. Kredito davėjas, įskaitant tai pačiai įmonių grupei priklausanti bendrovė, gaus, tikslins ir kitaip tvarkys kredito gavėjo duomenis asmens tapatybės nustatymo, paskolų (finansavimo) sutarčių sudarymo ir vykdymo, tinkamo klientų mokumo įvertinimo prieš sudarant paskolų sutartis ir įsiskolinimo valdymo, tinkamo finansavimo paslaugų teikimo klientams, įmonės teisių ir teisėtų interesų saugojimo ir gynimo tikslais ar kitose sutartyse, sudarytose su kredito davėju, nurodytais tikslais.

9.1.2. šiais tikslais kredito davėjas perduos turimus kredito gavėjo duomenis savo dukterinėms, patronuojančioms, kitoms kredito davėjo grupės įmonėms, ir kredito davėjo įgaliotiems asmenims, įskaitant duomenų tvarkytojus.

9.2. Kredito gavėjui delsiant vykdyti savo įsipareigojimus daugiau kaip 30 dienų, kredito davėjas teikia informaciją apie Kredito gavėjo tapatybę, kontaktinius duomenis ir kredito istoriją, t.y. finansinius ir turtinius įsipareigojimus ir jų vykdymą, skolas ir jų apmokėjimą, UAB „Creditinfo Lietuva“ (įmonės kodas: 111689163, adresas: A. Goštauto g. 40A, LT 01112 Vilnius, Lietuva, www.manocreditinfo.lt, tel.: (8 5) 2394131), UAB „Scorify“ (įmonės kodas: 302423183, adresas: Olimpiečių g. 1A-24, Vilnius, Lietuva, tel.: +370 676 48676), bei Lietuvos bankui, kaip Paskolų rizikos duomenų bazės valdytojui, vadovaujantis nuostatomis dėl paskelbimo apie mokėjimo įsipareigojimų nevykdymą/skolas. Kreditų biurai tvarko ir teikia tretiesiems asmenims (finansų įstaigoms, telekomunikacijų bendrovėms, draudimui, elektros ir komunalinių paslaugų teikėjams, prekybos įmonėms ir kt.) kliento informaciją siekdamas teisėtų interesų ir tikslų – įvertinti kreditingumą ir valdyti įsiskolinimą. Kredito istorijos duomenys tvarkomi 10 metų po įsipareigojimų įvykdymo. Kredito gavėjas gali susipažinti su savo kredito istorija kreipdamasis tiesiogiai į Kreditų biurą. Jei Kredito gavėjo teisės pažeidžiamos, Kredito gavėjas gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną el. paštu duomenu.apsauga@creditinfo.lt, duomenu.apsauga@scorify.ai arba anksčiau nurodytu telefonu ar pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai arba teismui.

9.3. Kredito gavėjas patvirtina, jog buvo informuotas apie tai, kad:

9.3.1. pateikdamas kredito davėjui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir atitinkamą prašymą, turi teisę: (i) gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys buvo surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti per paskutinius 1 (vienerius) metus, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Neatlygintinai tokius duomenis kredito davėjas teikia kredito gavėjui kartą per kalendorinius metus; (ii) nedelsiant ir nemokamai gauti informaciją apie rezultatus, gautus registruose ir valstybės bei kitose informacinėse sistemose patikrinus vartojimo kredito gavėjo kreditingumą, jei kredito davėjas atmeta kredito gavėjo paraišką kreditui gauti ar padidinti kredito sumą remiantis vartojimo kredito gavėjo kreditingumo patikrinimo registruose ir informacinėse sistemose metu gautais rezultatais;

9.3.2. pateikdamas kredito davėjui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, turi teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, jeigu kredito gavėjas susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs. Tuo atveju, jeigu kredito gavėjas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, nesąžiningai, turi teisę raštu reikalauti kredito davėjo nedelsiant sunaikinti neteisėtai ir nesąžiningai sukauptus asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą.

9.3.3. turi teisę nesutikti, kad jo duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, ir pareiškia, jog supranta, kad iš kitų kredito įstaigų ar finansų įmonių, dalyvaujančių UAB „Creditinfo Lietuva“ administruojamoje informacinėje sistemoje „Infobankas“, gauti duomenys nebus panaudoti tiesioginės rinkodaros tikslais. Nesutikimas išreiškiamas bet kuriuo metu prisijungus prie savo paskyros tinklalapyje https://www.vivus.lt/, ir profilio skiltyje „Sutikimai“ nuimant varnelę nuo „Sutinku gauti pasiūlymus ir naujienas“.

9.3.4. pateikdamas teisiškai pagrįstus prieštaravimus, turi teisę nesutikti, kad jo duomenys būtų tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia duomenų valdytojas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.

9.4. Kredito gavėjas gali daryti įtaką visoms šios sutarties 9 skyriuje esančioms sąlygoms, pavyzdžiui, reikalauti kad sprendimas dėl Kredito suteikimo būtų peržiūrėtas su žmogaus įsikišimu, jeigu vertinimas buvo atliktas automatiniu būdu. Tuo tikslu kredito gavėjas privalo kreiptis į kredito davėją ir pradėti sąžiningas derybas dėl šiame skyriuje esančių sąlygų panaikinimo, pakeitimo ar papildymo. Dėl galimybės aktyviai veikti šio sutarties sąlygas, šios sutarties 9 skyriaus sąlygos yra laikomos sudarytomis aptarus jas individualiai.

10. Baigiamosios nuostatos

10.1. Kredito davėjas patvirtina, kad bet kokia informacija apie kredito gavėją, susijusi su sutartimi, yra laikoma konfidencialia. Kredito davėjas įsipareigoja deramai ir rūpestingai sekti, kad kredito gavėjo konfidenciali informacija nepatektų trečiųjų asmenų žinion. Kredito gavėjas privalo naudotis tik saugiomis elektroninių ryšių ir duomenų perdavimo priemonėmis bei įrenginiais.

10.2. Kredito gavėjas įsipareigoja informuoti Kredito davėją apie adreso ir kitų kontaktinių duomenų pasikeitimą, remiantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 2.17 str. 3 d. nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 d. d. nuo jų pasikeitimo, kitaip Bendrovės turimais adresais ir kontaktais išsiųsti pranešimai bus laikomi tinkamai pristatytais.

10.3. Sutartis įsigalioja nuo šios sutarties išsiuntimo Kredito gavėjui momento ir galioja iki pilno kredito gavėjo įsipareigojimų pagal šią sutartį įvykdymo.

10.4. Ši sutartis gali būti pakeista ir/ar papildyta tik atskiru šalių susitarimu, išskyrus atvejus, kuomet (i) sutarties pakeitimas ir/ar papildymas yra būtinas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus; (ii) kredito davėjo veiklą prižiūrinčių institucijų tiesiogiai ar netiesiogiai gautus nurodymus; (iii) kai tai būtina keičiant kredito teikimo technologinius sprendinius ar esant kitam pakankamam pagrindui, jei tokie pakeitimai neblogina kredito gavėjo teisinės padėties. Tokio pobūdžio sutarties pakeitimai gali būti daromi vienašališkai kredito davėjo, tačiau nesutinkantis su pakeitimais kredito gavėjas turi teisę atsisakyti šios sutarties 4 dalyje nurodyta tvarka ir terminais.

10.5. Kredito davėjas turi teisę šios sutarties vykdymui ir visoms ir/ar daliai šioje sutartyje nurodytų funkcijų, teisių bei įsipareigojimų vykdymui savo nuožiūra pasitelkti bet kokius trečiuosius asmenis, įskaitant, bet neapsiribojant kredito davėjo grupės įmones, turinčius teisę šios sutarties vykdymo tikslais administruoti kredito gavėjo ir kredito davėjo mokėjimus, įskaitant piniginių lėšų surinkimą bei išmokėjimą iš depozitinės sąskaitos, valdomos pagal teisės aktuose nustatytas patikėjimo teisiniams santykiams taikomas nuostatas, šioje sutartyje nustatyta tvarka rinkti, apdoroti ir/ar naudoti kredito gavėjo asmens duomenis, ir/ar atlikti bet kokius kitus veiksmus ir funkcijas, kurios kredito davėjo sprendimu yra perduodamos tretiesiems asmenims (įskaitant, bet neapsiribojant kredito davėjo grupės įmones).

10.6. Šalys įsipareigoja į visus klausimus atsakyti operatyviai (ne vėliau kaip per 7 dienas), išsamiai ir tiksliai.

10.7. Visi kredito gavėjo pranešimai ar prašymai vykdant šią sutartį gali būti pateikti kredito davėjui registruotu laišku ar elektroniniu paštu kredito davėjo adresais, nurodytais specialiosiose sąlygose. Kredito davėjas visus pranešimus ar prašymus teikia kredito gavėjui siųsdamas juos trumpąja tekstine žinute (SMS), elektroniniu paštu, skambindamas į kredito davėjo duomenų bazėje registruotą kredito gavėjo mobiliojo telefono numerį ir/arba pateikdamas pranešimą individualioje kredito gavėjo paskyroje.

10.8. Kredito gavėjas negali perleisti savo įsipareigojimų pagal šią sutartį be išankstinio kredito davėjo sutikimo. Kredito davėjas turi teisę perleisti teises ir pareigas pagal sutartį be kredito gavėjo sutikimo.

10.9. Kredito davėjas yra įtrauktas į vartojimo kredito davėjų sąrašą. Kredito davėjo veiklą prižiūri Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, kurios adresas (korespondencijai) – Žirmūnų g. 151, LT-09128 Vilnius, Lietuva.

10.10. Priklausomi vartojimo kredito tarpininkai:

10.10.1. AB Lietuvos paštas, adresas: J. Balčikonio g. 3, 03500 Vilnius, įmonės kodas 121215587;

10.10.2. UAB „Altero LT“, adresas Perkūnkiemio g. 13-91, LT-12114 Vilnius, įmonės kodas 304896733;

10.10.3. UAB „Lenders“, adresas: Savanorių g. 1, LT-03116 Vilnius, įmonės kodas 302996838;

10.10.4. UAB „Vertikalus dangus“, adresas: Olimpiečių g. 5, LT-09232 Vilnius, įmonės kodas 305088516;

Standartinės Bendros Vartojimo Kredito Kainos Metinės Normos (BVKKMN) skaičiavimo pavyzdys: Bendra vartojimo kredito suma – 3000€, 36 mėn. terminui, bendra kredito gavėjo mokama suma – 4930,92€, bendra vartojimo kredito kainos metinė norma (BVKKMN) – 42,2%, metinė palūkanų norma – 19%, administravimo mokestis – 10,8%, mėnesinė įmoka – 136,97€.