Individualios mokėjimų draudimo sąlygos AB „Credit service“ kreditų gavėjams

Paslaugą teikia ADB „Compensa Vienna Insurance Group“
Jei įvyko draudžiamasis įvykis, prašome apie tai pranešti Mums
telefonu 19111
el. paštu info@compensa.lt
arba www.compensa.lt  

BENDROSIOS SĄLYGOS

Sąvokos

1.      Mes arba Draudikas – ADB „Compensa Viena Insurance Group“.

2.     Jūs arba Draudėjas – asmuo, kuris Draudimo liudijime (polise) nurodytas kaip Draudėjas. Šis asmuo taip pat yra apdraustasis.

3.      Kredito įstaiga – UAB „Credit Service“, turinti teisę verstis lėšų skolinimu, su kuria Jūs esate sudaręs Kredito sutartį.

4.      Kredito sutartis – Kredito gavėjo ir UAB „Credit Service“ sudaryta rašytinė vartojimo kredito sutartis, pagal kurią UAB „Credit service“ suteikė Jums vartojimo kreditą. Kredito sutarties numeris nurodomas Draudimo liudijime (polise).

5.      Kredito įmoka – suma, kurią Jūs sumokate Kredito įstaigai Kredito sutartyje (ar susitarime su Kredito įstaiga) nurodytą dieną. Kredito įmoka apima grąžinamo kredito sumos dalį ir palūkanas, tačiau neapima delspinigių ir kitų baudų.

6.      Laukimo laikotarpis (išskaita) – nuo kiekvieno Draudžiamojo įvykio datos skaičiuojamas nepertraukiamas 60 dienų terminas, kurio metu patirtų nuostolių neatlyginsime, nebent nuostoliai nepertraukiamai patiriami ilgiau kaip 60 dienų.

7.      Draudimo laikotarpis – Draudimo liudijime (polise) nurodytas laikotarpis, kuriuo galioja draudimo apsauga.

8.      Draudžiamasis įvykis – šiose draudimo taisyklėse nurodytas atsitikimas, kuriam įvykus Mes pagal draudimo sutarties sąlygas privalome mokėti draudimo išmoką.

9.      Draudimo liudijimas (polisas) – Mūsų išduodamas dokumentas, patvirtinantis draudimo sutarties sudarymą.

10.   Naudos gavėjas – Kredito įstaiga, su kuria Jūs esate sudaręs Kredito sutartį.

11.   Nuostoliai – piniginė žalos išraiška.

12.   Nedraudžiamasis įvykis – šiose draudimo taisyklėse nurodytas atsitikimas, kuriam įvykus Mes nemokame draudimo išmokos.

13.   Rizikos padidėjimas – atvejai, nurodyti Draudimo liudijime (polise) ir (ar) raštu Jums nurodyti rizikos padidėjimo atvejai.

14.   Draudimo sutarties įsigaliojimo data – Draudimo liudijime (polise) nurodyta Draudimo laikotarpio pradžios data.

Draudimo sutarties sudarymas

15.   Draudimo sutartis laikoma įsigaliojusia Jums laiku sumokėjus draudimo įmoką ar sutartą pirmąją jos dalį.

16.   Mes išduodame draudimo sutarties sudarymą patvirtinantį Draudimo liudijimą (polisą). Mūsų parašas jame gali būti originalus, elektroninis ar faksimilinis. Draudimo liudijimas (polisas) Jums išsiunčiamas paštu ar elektroniniu būdu.

17.   Prieš išduodami  Draudimo liudijimą (polisą) Mes privalome supažindinti Jus su draudimo sąlygomis ir įteikti jų kopiją.

18.   Įvykdžius 15 ir 17 punkto sąlygas, laikoma, kad Jūs susipažinote su šiomis taisyklėmis ir draudimo sutarties sąlygomis, su jomis sutinkate.

Draudimo sutarties pasibaigimas

19. Draudimo sutartis pasibaigia:

19.1. šalims sutarus ją nutraukti;

19.2. Jums vienašališkai nutraukus draudimo sutartį, kai prieš tai raštu Mus informavote;

19.3. Kredito įstaigai inicijavus civilinę ar baudžiamąją bylą prieš Jus, susijusią su Kredito sutartimi;

19.4. kitais, draudimo sutartyje, šiose taisyklėse ir (ar) teisės aktuose nustatytais pagrindais.

20. Draudimo sutartis automatiškai pasibaigia:

20.1. pasibaigus Draudimo laikotarpiui, nurodytam Draudimo liudijime (polise);

20.2. mirus apdraustajam;

20.3. apdraustajam išėjus į pensiją;

20.4. kai atsitikus draudžiamiesiems įvykiams išmokama visa draudimo suma;

20.5. pasibaigus Kredito sutarties laikotarpiui ar vartojimo kreditą grąžinus anksčiau laiko;

20.6. tapus kitos valstybės rezidentu, draudimo polisas nustos galioti po 3 mėnesių nuo tapimo kitos valstybės rezidentu;

20.7. Nutrūkus jūsų santykiams su kredito įstaiga pagal draudimo polise nurodytą kredito sutartį;

20.8. Apdraustojo amžius pasiekė 65 metus;

20.9. Draudimo poliso laikotarpis su visais jo atnaujinimais pasiekė 84 mėnesius.

21. Jums laiku nesumokėjus pirmosios draudimo įmokos ar sutartos jos dalies, draudimo sutartis automatiškai laikoma nesudaryta.

22. Mes turime teisę vienašališkai nutraukti draudimo sutartį arba nepratęsti jos galiojimo Jums pažeidus iki sutartines arba esmines draudimo sutarties sąlygas. Draudimo sutartis nutraukiama po 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo išsiuntimo Jums, bet visais atvejais ne ilgiau kaip iki draudimo sutarties galiojimo pabaigos.

23. Nutraukus draudimo sutartį sumokėta nepanaudota draudimo įmokos dalis negrąžinama.

Draudimo laikotarpis ir draudimo įmoka

24. Draudimo poliso laikotarpis nurodomas draudimo liudijime.

25. Draudimo įmokos mokėjimo terminas yra draudimo poliso išdavimo arba poliso atnaujinimo data (kita diena po esamo poliso pasibaigimo).

26. Draudimo įmoka ar jos dalis laikoma nesumokėta, jei Jūs nesumokate arba sumokate ne visą draudimo įmoką ar jos sutartą dalį, nurodytą Draudimo liudijime (polise), pagal draudimo įmokos mokėjimo terminą.

27. Laiku nesumokėjus draudimo įmokos draudimo apsauga yra sustabdoma ir įsigalioja nuo įmokos sumokėjimo dienos.

28. Jums vėluojant sumokėti įmoką iki poliso galiojimo pabaigos, draudimo sutartis laikoma neįsigaliojusi ir polisas kitam laikotarpiui nepratęsiamas.

29. Draudimo įmoka arba jos dalis laikoma sumokėta, kai atitinkama suma įrašoma į Mūsų sąskaitą banke.

30. Draudimo įmoka yra nustatoma tik pirmajam draudimo apsaugos galiojimo periodui (terminui), nurodytam draudimo sutartyje. Mes turime teisę, atsižvelgdami į Jūsų nuostolingumą, draudimo rūšies tarifų pasikeitimą draudimo bendrovėje, perdraudimo sutarčių sąlygų pasikeitimą, draudimo rizikos padidėjimą ar sumažėjimą draudimo vietoje, draudimo sumos ar draudimo apimties pasikeitimą, ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki einamojo draudimo periodo pabaigos, informuoti Jus apie draudimo įmokos dydžių ir mokėjimo terminų pasikeitimą. Jums nesutikus su Mūsų patikslintomis draudimo sąlygomis likusiam draudimo liudijimo galiojimo laikotarpiui, Mes privalome raštu informuoti Jus apie ketinimą nepratęsti sutarties. Jei Mes negauname raštiško Jūsų prašymo nutraukti draudimo sutartį iki draudimo periodo datos pradžios, įsigalioja Mūsų siūlomi įmokų dydžiai ir mokėjimo terminai.

Jeigu Mes, ne vėliau kaip 15 dienų iki einamojo draudimo periodo pabaigos, neinformuojame Jūsų apie siūlomus draudimo sutarties pakeitimus, lieka galioti draudimo sutartyje numatyti draudimo įmokų dydžiai ir terminai.

Jūsų pareigos:

31. Laiku mokėti draudimo įmokas;

32. Pasikeitus Jūsų adresui, per 3 darbo dienas pranešti Mums ar Kredito įstaigai naująjį adresą;

33. Paaiškėjus, kad pagal draudimo sutartyje nustatytas sąlygas draudimo išmoka neturėjo būti mokama (arba galėjo būti mažinama) ir Mums pareikalavus, Jūs (ar naudos gavėjas) per 30 kalendorinių dienų privalote grąžinti Mums draudimo išmoką (arba permokėtą sumą), nebent įstatymai numatytu priešingai;

34. Jei kitų asmenų, institucijų ir įstaigų teikiamą informaciją, tarkim, pažymas, kurias turime teisę gauti, galime gauti tik iš Jūsų, Jūs privalote Mums pateikti tokią informaciją. Jei šiai informacijai gauti tiesiogiai iš asmenų, institucijų ir įstaigų, Mums būtinas Jūsų rašytinis sutikimas, Jūs jį privalote jį Mums pateikti.

Jūs privalote:

35. sužinojęs apie įvykį, imtis Jums prieinamų protingų priemonių galimai žalai išvengti ar jai sumažinti ir (ar) laikytis Mūsų nurodymų, jeigu tokie buvo duoti;

36. ne vėliau kaip per 90 darbo dienų, pranešti Mums apie įvykį ir pateikti rašytinį pranešimą;

37. bendradarbiauti su Mumis aiškinantis įvykio aplinkybes, pateikti Mums visus nuo Jūsų priklausančius ir su įvykiu susijusius duomenis, ir vykdyti Mūsų teisėtus reikalavimus;

Jūs turite teisę:

38. gauti iš Mūsų draudimo taisyklių kopiją;

39. nutraukti draudimo sutartį vienašališkai, raštu apie tai pranešęs Mums ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki draudimo sutarties nutraukimo. Kartu su rašytiniu pranešimu apie draudimo sutarties nutraukimą, Mums turi būti pateikiamas ir naudos gavėjo raštiškas sutikimas dėl draudimo sutarties nutraukimo;

40. įstatymuose ir (ar) draudimo sutartyje nustatytais atvejais, prašyti Mūsų pakeisti draudimo sutartį;

41. Draudžiamojo įvykio atveju reikalauti, kad Mes įstatymuose ir (ar) draudimo sutartyje nustatyta tvarka išmokėtume draudimo išmoką;

42. įstatymuose nustatyta tvarka gauti informaciją apie Draudžiamojo įvykio tyrimo eigą;

43.   reikalauti peržiūrėti mūsų sprendimą, jei su juo nesutinkate. Tokiu atveju, prašome atsiųsti Mums raštišką pretenziją, o Mes ją išnagrinėsime patvirtinta tvarka, kurią galite rasti www.compensa.lt (https://www.compensa.lt/skundu-nagrinejimo-tvarka-privatiems/);

44.   Jūs turite ir kitas draudimo sutartyje ir teisės aktuose nurodytas teises.

Jūs sutinkate:

45.   kad atliekant veiksmus elektroniniu būdu (telefonu, internetu, el. paštu ar kt. būdais), Mes įrašysime visus pokalbius ir registruosime pateikiamus nurodymus ar kitą informaciją, reikalingą draudimo sutarties sudarymui bei vykdymui.

46.   Tvarkydamas asmens duomenis (įskaitant duomenis, susijusius su sveikata) Mes laikysimės Asmens duomenų tvarkymo principų, kuriuos galima rasti www.compensa.lt (https://www.compensa.lt/privatumo-politika-5/). Mes, perdrausdami draudimo riziką, asmens duomenis (įskaitant duomenis, susijusius su sveikata) taip pat perduodame asmens duomenų gavėjams – perdraudimo įmonėms, o nagrinėdami žalas – sveikatos priežiūros įstaigoms.

Mūsų teisės:

47. atsisakyti sudaryti draudimo sutartį, nenurodant priežasčių;

48. perleisti savo teises ir pareigas pagal draudimo sutartį kitam arba kitiems draudikams, pagal teisės aktų reikalavimus. Jums nesutinkant su tokiu Mūsų ketinimu, draudimo sutartis nutraukiama teisės aktų nustatyta tvarka;

49. pakeisti draudimo sutartyje bei Draudimo liudijime (polise) nurodytus Jūsų kontaktinius duomenis pagal Mums pateiktus naujus Jūsų kontaktinius duomenis;

50. gauti Jūsų rašytinį sutikimą gauti iš sveikatos priežiūros įstaigų Jūsų ligos istorijos kopiją, kitus dokumentus ir informaciją apie Jums suteiktas paslaugas bei paskirtus vartoti vaistus; gauti iš Jūsų Jus gydžiusių gydytojų bei sveikatos priežiūros įstaigų kontaktinius duomenis; reikalauti Jūsų, siekiant nustatyti ar patikslinti diagnozę ar poveikio sveikatai laipsnį, kreiptis į Mūsų nurodytą medicinos įstaigą ar gydytoją dėl apžiūros ar klinikinių tyrimų atlikimo.

51. Gauti Jūsų nedarbingumo pažymėjimą ar jo kopiją;

52. gauti informaciją apie Jus ar įvykį iš:

52.1. finansų įstaigų;

52.2. Sveikatos draudimo fondo;

52.3. kitų asmenų ir valstybės įstaigų, kurios turi informacijos apie įvykio aplinkybes, susijusias su įvykiu ir situacija prieš bei po įvykio;

52.4. Jūsų gydytojo ir medicinos įstaigos, kurioje Jūs buvote gydomas (-a);

52.5. kitų asmenų, turinčių reikiamos informacijos įvykio ištyrimui.

53. Mes turime ir kitas draudimo sutartyje ir teisės aktuose nurodytas teises.

54. Jums nevykdant įsipareigojimų pagal draudimo sutartį, Mes turime teisę nedelsiant nutraukti draudimo sutartį ir negrąžinti draudimo įmokų, kurias mums sumokėjote, mažinti draudimo išmoką ar imtis kitų veiksmų, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus ar šią sutartį.

Mūsų pareigos:

55. Jūsų raštišku prašymu, išduoti Draudimo liudijimo (poliso) ir kitų draudimo sutarties dokumentų kopijas;

56. gavus visą informaciją, reikšmingą nustatant Draudžiamojo įvykio faktą, aplinkybes ir pasekmes bei draudimo išmokos dydį, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų išmokėti draudimo išmoką. Jei draudimo išmoka nėra išmokėta per 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie Draudžiamąjį įvykį, raštu išsamiai informuoti Jus ir naudos gavėją apie Draudžiamojo įvykio tyrimo eigą;

57. įrodyti aplinkybes, atleidžiančias nuo draudimo išmokos mokėjimo ar mažinimo;

58. atsisakydami mokėti arba sumažindami draudimo išmoką dėl to, jog Jūs pažeidėte draudimo sutarties sąlygas, atsižvelgti į Jūsų kaltę, draudimo sutarties sąlygų pažeidimo sunkumą, jo priežastinį ryšį su Draudžiamuoju įvykiu, žalos, atsiradusios dėl pažeidimo, dydį;

59. atsisakydami mokėti draudimo išmoką ar ją sumažindami – pateikti Jums ir Kredito įstaigai išsamų ir motyvuotą paaiškinimą apie tokio sprendimo priežastis;

60. atlyginti būtinas ir protingas Jūsų išlaidas, turėtas vykdant Mūsų nurodymus, neatsižvelgiant į tai, kad atitinkamos priemonės nedavė teigiamo rezultato;

61. jei įvykis yra pripažintas draudžiamuoju, o Jūs ir Mes nesutariame dėl draudimo išmokos dydžio, Jūsų pageidavimu Jums išmokėti sumą, lygią šalių neginčijamai draudimo išmokos sumai;

62. apie ketinimą perleisti teises ir pareigas, teisės aktų nustatyta tvarka informuoti Jus bent prieš 2 (du) mėnesius;

63. neįsitikinę Draudžiamojo įvykio buvimu bei nepatikrinę visos Mums prieinamos informacijos, neturime teisės išmokėti draudimo išmoką ar atsisakyti ją išmokėti.

Pareiga saugoti informaciją

64. Mes neturime teisės atskleisti informacijos, gautos vykdant draudimo veiklą, apie Jus, išskyrus draudimo sutartyje ir įstatymuose numatytus atvejus.

65. Informacija apie Jus, kurią Mes gavome vykdydami draudimo veiklą, gali būti atskleista:

65.1. teismams, teisėsaugos ir kitoms institucijoms įstatymų nustatytais atvejais;

65.2. perdraudikams, Mūsų grupės įmonėms;

65.3. Mūsų samdomiems ekspertams, atstovams, konsultantams, draudimo tarpininkams;

65.4. Jūsų įgaliotajam atstovui ar tarpininkui;

65.5. naudos gavėjui;

65.6. esant Jūsų sutikimui arba prašymui;

65.7. su Jumis susijusiems asmenims;

65.8. kitais šių draudimo taisyklių ar teisės aktų numatytais atvejais.

Pranešimai

66. Bet koks pranešimas, kurį draudimo sutarties šalys perduoda viena kitai, turi būti raštiškas ir:

66.1. įteikiamas atitinkamai Jums, Mums arba Mūsų įgaliotam asmeniui ar teisėtam atstovui, Kredito įstaigai;

66.2. siunčiamas laišku Jūsų ir (ar) Mūsų adresu;

66.3. išsiunčiamas faksu;

66.4. išsiunčiant elektroniniais kanalais.

67. Pranešimo gavimo data laikoma 5 kalendorinės dienos nuo pranešimo išsiuntimo, nebent taisyklės konkrečiu atveju numatyta kitaip.

Ginčų sprendimas

67.   Ginčai tarp Jūsų ir Mūsų gali būti sprendžiami teisme, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba neteisminiu būdu, Jums kreipiantis į Lietuvos banką (www.lb.lt)

LAIKINAS NEDARBINGUMAS DĖL LIGOS AR NELAIMINGO ATSITIKIMO

Sąvokos

69.   Ankstesnė sveikatos būklė – liga (įskaitant lėtines), trauma ar simptomas, apie kurį Jums buvo ar turėjo būti žinoma draudimo sutarties sudarymo metu, arba dėl kurio kreipėtės ar planavote kreiptis į gydytoją dvylikos mėnesių prieš draudimo sutarties sudarymą laikotarpiu.

70.   Gydytojas – asmuo, turintis licenciją, leidžiančią dirbti gydytoju, vykdyti medicinos praktiką. Gydytojas, kuris yra susijęs su Jumis giminystės, svainystės ryšiais arba dėl kitų priežasčių, negali būti laikomas nešališku asmeniu, neturi teisės vykdyti Gydytojo pareigų, susijusių su draudimo sutartimi.

Draudimo objektas

71.   Draudimo objektas yra Jūsų turtiniai interesai, susiję su negalėjimu mokėti Kredito įmokų, tapus laikinai nedarbingu dėl Draudžiamųjų įvykių.

Draudimo apsaugos galiojimo teritorija

72. Draudimo apsauga, pagal šią draudimo riziką, taikoma tik asmenims, pagal Lietuvos Respublikos teisinį reguliavimą pretenduojantiems gauti nedarbingumo išmokas iš valstybinio socialinio draudimo.

Draudimo apsaugos galiojimas

73. Draudimo apsauga Laikino nedarbingumo atveju įsigalioja po 30 dienų nuo draudimo sutarties įsigaliojimo;

74. Nepaisant kitų draudimo sutarties nuostatų, Draudimo apsauga galios tik iki tol, kol tai neprieštarauja bet kokioms prekybos ir ekonominėms sankcijoms, draudimams arba apribojimams pagal Jungtinių Tautų rezoliucijas, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės ar Jungtinių Amerikos Valstijų įstatymams arba reglamentams. Jeigu įvestos sankcijos toliau tiesiogiai ar netiesiogiai trukdo Draudikui teikti paslaugas pagal šią sutartį, Draudikas turi teisę nutraukti šią sutartį vienašališkai, apie tai raštu pranešęs Apdraustajam ir Draudėjui.

Draudžiamieji ir nedraudžiamieji įvykiai

Draudžiamasis įvykis

Nedraudžiamasis įvykis

75. Laikinas nedarbingumas – įvykis atsirandantis dėl Draudėjo ligos ar nelaimingo atsitikimo, patvirtintas Gydytojo išduotu nedarbingumo pažymėjimu, kuris patvirtina laikiną nedarbingumą

76. Mes neprivalome mokėti draudimo išmokos, jei laikinas nedarbingumas kilo dėl:

76.1. Dalyvavimo muštynėse (išskyrus būtinosios ginties atvejus bei tarnybinių pareigų vykdymo neperžengiant įgaliojimų ribų atvejus);

76.2. dalyvavimo lenktynėse ar varžybose, įskaitant atletiką bei plaukimą;

76.3. Užsienio priešų veiksmų, karinių veiksmų (nepriklausomai nuo to, ar paskelbta karinė padėtis), terorizmo, pilietinio karo, perversmo ar valdžios uzurpavimo, masinių neramumų, sukilimo, revoliucijos, maišto, streiko, lokauto;

76.4. Savižudybės ar bandymo nusižudyti, tyčinio savęs žalojimo;

76.5. Neblaivumo, apsvaigimo nuo narkotinių ar kitokių psichotropinių medžiagų, stipriai veikiančių vaistų be gydytojo paskyrimo vartojimo;

76.6. Pavojingos sportinės veiklos, tarkim, kovos ir kontaktinio sporto rūšys (boksas, imtynės); skraidančių aparatų pilotavimas (įskaitant parasparniais, oro balionu); oro sportas (tarkim parašiutizmas, jėgos aitvarai); vandens sportas (tarkim, giluminis nardymas su įranga, buriavimas vandenyne, plaukimas kalnų upėmis, banglenčių sportas); automobilių ir motociklų sportas; dviračių krosas, kalnų dviračių sportas, BMX dviračių sportas; užsiėmimai, kuriuose naudojamas šaunamasis ginklas; speleologija, ekspedicijos į kalnus, džiungles, dykumas ar kitas negyvenamas vietas; alpinizmas; šuoliai su guma; važiavimas motociklu, kurio galingumas viršija 74 kW (100 AG)

76.7. neturint teisės vairuoti transporto priemonės ar jeigu transporto priemonė neturi techninės apžiūros sertifikato;

76.8. Sužeidimų ar nelaimingų atsitikimų profesionaliems narams;

76.9. Radiacijos ar kitokios atominės energijos poveikio, radioaktyvaus spinduliavimo poveikio;

76.10. Medicininių operacijų, kurias atliko atitinkamos kvalifikacijos neturintys asmenys;

76.11. Tyčinių nusikalstamos veikos požymių turinčių veiksmų;

76.12. Motinystės atostogų;

76.13. Depresijos, chroniško nuovargio sindromo, fibromialgijos ar kitos psichinės ligos, nebent skiriamas stacionarinis gydymas ilgesniam nei 15 dienų laikotarpiui;

76.14. Stuburo, disko ir kitų radikulinių sužalojimų, nebent gydymui reikalinga operacija;

76.15. Dėl įvykio už Europos teritorijos ribų, nebent draudėjas grįžta į Europą per 12 mėnesių nuo jo nedarbingumo pradžios.

76.16. Jei nedarbingumas kilo dėl ligos (įskaitant lėtines), traumos ar simptomo, apie kurį Jums buvo arba turėjo būti žinoma draudimo sutarties sudarymo metu arba dėl kurio kreipėtės arba planavote kreiptis į gydytoją dvidešimt keturių mėnesių laikotarpiu prieš draudimo sutarties sudarymą.

Draudimo suma

77. Draudimo suma visada nurodyta draudimo liudijime (polise), tačiau įprastai tai yra pinigų suma lygi Kredito sutarties dvidešimt keturių mėnesių Kredito įmokų sumai su palūkanomis, mokėtinomis per šį laikotarpį.

78. Draudimo sutartyje draudimo suma gali būti nurodoma mėnesiniais dydžiais per draudimo laikotarpį.

79. Kredito sutartyje pasikeitus Kredito įmokai, taip pat pasikeičia ir Draudimo suma. Jei Draudimo suma padidėja, padidintai sumai yra taikomas  30 d pradinis laukimo laikotarpis, tai yra padidinta Draudimo suma įsigalios po 30 d nuo padidintos Draudimo įmokos sumokėjimo datos.

80. Jei su UAB Credit Service sutarėte dėl mokėjimo atidėjimo, Draudimo įmoka bus skaičiuojama nuo Kredito įmokos kuri buvo iki sutariant Kredito mokėjimo atidėjimą.

Nuostolio (žalos) atlyginimo principai ir draudimo išmokos mokėjimas

81. Per 10 kalendorinių dienų nuo visų dokumentų, kuriuos būtina gauti apie įvykį, gavimo, įvertinę aplinkybes ir nuostolių mastą, Mes pranešime Jums apie savo sprendimą, ar Mes atlyginsime nuostolius.

Draudimo išmoka

82. Draudimo išmokos mokėjimo principai:

82.1. Draudimo išmoka apskaičiuojama atsižvelgiant į draudimo liudijime (polise) nurodytos Kredito sutarties faktinę Kredito įmoką draudžiamojo įvykio dienai ir Kredito sutarties faktinę Kredito įmoką už sekantį (-čius) laikino nedarbo laikotarpį (-ius);

82.2. Draudimo išmoka apskaičiuojama atsižvelgiant į nedarbo dienų skaičių;

82.3. draudimo išmoka mokama tik už pilną nedarbingumo mėnesį.

82.4. Sąlyginis laukimo laikotarpis (išskaita) 60 kalendorinių dienų

82.5. Pradinio laukimo laikotarpis 30 kalendorinių dienų.

Pavyzdys Nr. 1

Tarkime, Jūs turite Kredito sutartį su nekintamomis Kredito įmokomis. Jūsų Kredito įmoka, kai tapote Laikinai Nedarbinga (-s) dėl ligos, yra 300 Eur. Liga truko 7 mėn. ir 10 dienų. Mes išmoką mokėsime kas mėnesį, septynis  mėnesius ir viso išmokėsime 2 100 Eur (žr. iliustraciją).

Ligos trukmė mėn.

1

2

3

4

5

6

7

10 d

Viso išmoka

Mėnesinė išmoka EUR

300 EUR

300 EUR

300 EUR

300 EUR

300 EUR

300 EUR

300 EUR

0

2 100

Išmoka už pirmą ir antrą mėnesį bus išmokama trečio mėnesio pradžioje

Pavyzdys Nr. 2

Tarkime, Jūs turite Kredito sutartį su nekintamomis Kredito įmokomis. Jūsų Kredito įmoka, kai tapote Laikinai Nedarbinga (-s) dėl ligos, yra 300 Eur. Liga truko 1 mėn. ir 20 dienų. Mes išmoką nemokėsime (žr. iliustraciją).

Ligos trukmė mėn.

1

10 d

Visa išmoka

Mėnesinė išmoka EUR

0 (laukimo laikotarpis)

0 (laukimo laikotarpis)

0

83. Draudimo išmoka yra mokama į UAB Credit Service  sąskaitą, naudojamą aptarnauti Jūsų Kredito sutartį, kurios numeris nurodytas draudimo liudijime (polise).

84. Draudimo išmokos mokamos kas mėnesį už praėjusį laikotarpį, bet ne ilgiau nei 12 (dvylika) mėnesių vienam draudiminiam įvykiui ir ne ilgiau kaip 24 (dvidešimt keturis) mėnesius visų draudžiamųjų įvykių termino sumos, per draudimo sutarties galiojimo laikotarpį įskaitant jos pratęsimus  (kai ji yra tęsiama). Vieno mėnesio draudimo išmoka negali viršyti 500 EUR sumos.

85. Draudimo išmoka nėra mokama tuo pačiu metu dėl Nedarbingumo dėl ligos ir mirties, kai ji yra tos ligos rezultatas. Tokiu atveju draudimo išmoka mokama už mirties riziką, tačiau įskaitant už Nedarbingumą dėl ligos išmokėtas sumas.

86. Mūsų prievolė mokėti draudimo išmoką baigiasi, jei:

86.1. Mes būsime sumokėję Jums visą draudimo sumą, nustatytą draudimo sutartyje;

86.2. Jūsų grąžintinas kreditas buvo visas grąžintas;

86.3. Jūs atgavote darbingumą (pasveikote);

87. Darbo atnaujinimo sąlyga:

88. Jei apdraustasis grįžta į darbą ir dėl tos pačios ligos ar traumos per tris (3) mėnesius patiria atkrytį, laikoma, kad išmokų mokėjimas buvo sustabdytas tuo laikotarpiu, kai apdraustasis vėl pradėjo dirbti.

89. Bet koks atkrytis, įvyksiantis praėjus daugiau kaip trims (3) mėnesiams po grįžimo į darbą, bus laikomas nauju nedarbingumo laikotarpiu, kuriam bus taikomas naujas laukimo laikotarpis.

MIRTIES RIZIKOS DRAUDIMAS

Draudimo objektas ir apsaugos galiojimas

90. Mirties rizikos draudimo objektas yra finansiniai nuostoliai, susijęs su negalėjimų padengti Kredito sumą, dėl Jūsų mirties.

91. Draudimo apsaugos galiojimo trukmė visais atvejais nurodoma draudimo liudijime (polise).

92. Draudžiamasis įvykis yra Jūsų mirtis, įvykusi draudimo apsaugos galiojimo metu, išskyrus nedraudžiamuosius įvykius.

Draudimo išmoka nemokama (nedraudžiamieji įvykiai), jei įvykio pasireiškimui įtakos turėjo ar jis įvyko dėl:

93. Dalyvavimo muštynėse (išskyrus būtinosios ginties atvejus bei tarnybinių pareigų vykdymo neperžengiant įgaliojimų ribų atvejus), dalyvavimo nelegaliose lenktynėse ar varžybose;

94. Užsienio priešų veiksmų, karinių veiksmų (nepriklausomai nuo to, ar paskelbta karinė padėtis), terorizmo, pilietinio karo, perversmo ar valdžios uzurpavimo, masinių neramumų, sukilimo, revoliucijos, maišto, streiko, lokauto;

95. Savižudybės per pirmus 12 mėnesių nuo draudimo sutarties įsigaliojimo  ar

96. Bandymo nusižudyti, tyčinio savęs žalojimo;

97. Neblaivumo, apsvaigimo nuo narkotinių ar kitokių psichotropinių medžiagų, stipriai veikiančių vaistų be gydytojo paskyrimo vartojimo;

98. Pavojingos sportinės veiklos, tokios kaip kovos ir kontaktinio sporto rūšys (boksas, imtynės ir analogiškos sporto šakos); skraidančių aparatų pilotavimas (sklandymas, akrobatinis skraidymas, skraidymas parasparniais, oro balionu ar kitais lengvais skraidymo aparatais; oro sporto rūšys (parašiutizmas, jėgos aitvarai ir panašios sporto šakos/veiklos); vandens sporto rūšys (giluminis nardymas su įranga, buriavimas vandenyne, plaukimas kalnų upėmis, banglenčių sportas ir analogiškos sporto šakos/veiklos); automobilių ir motociklų sportas; dviračių krosas, kalnų dviračių sportas, BMX dviračių sportas; užsiėmimai, kuriuose naudojamas šaunamasis ginklas; speleologija, ekspedicijos į kalnus, džiungles, dykumas ar kitas  negyvenamas vietas; alpinizmas; šuoliai su guma; važiavimas motociklu, kurio galingumas viršija 74 kW (100 AG);

99. Dalyvavimo bet kokiose lenktynėse, įskaitant atletiką bei plaukimą;

100. Žemės, oro, vandens transporto priemonės valdymo, esant  neblaiviam, apsvaigusiam nuo narkotinių ar kitų psichotropinių medžiagų, arba neturint teisės vairuoti transporto priemonės arba jeigu transporto priemonė neturi techninės apžiūros sertifikato;

101. Sužeidimų ar nelaimingų atsitikimų profesionaliems narams;

102. Radiacijos ar kitokios atominės energijos poveikio, radioaktyvaus spinduliavimo poveikio;

103. Medicininių operacijų, kurias atliko atitinkamos kvalifikacijos neturintys asmenys;

104. Tyčinių nusikalstamos veikos požymių turinčių veiksmų;

105. Jei mirtis pasireiškė dėl ligos (įskaitant lėtines), traumos ar simptomo, apie kurį Jums buvo arba turėjo būti žinoma draudimo sutarties sudarymo metu arba dėl kurio kreipėtės arba planavote kreiptis į gydytoją dvidešimt keturių mėnesių laikotarpiu prieš draudimo sutarties sudarymą.

Draudimo suma

106. Draudimo suma yra lygi negrąžintai Kredito sumai (neįskaitant palūkanų), po Jūsų mirties bet ne didesnė negu draudimo suma, nurodyta draudimo liudijime (polise);

Nuostolio (žalos) atlyginimo principai ir draudimo išmokos mokėjimas

107. Apie Jūsų mirtį Neatšaukiamas naudos gavėjas, jo įgaliotas atstovas, privalo pranešti Mums asmeniškai arba per trečiuosius asmenis nedelsiant, kai tik apie tai sužino.

108. Norėdamas gauti Draudimo išmoką Jūsų mirties atveju, Neatšaukiamas naudos gavėjas, jo įgaliotas atstovas ar kiti tretieji asmenys turi pateikti Mums nustatytos formos prašymą ir šiuos dokumentus:

109. Pasą ar kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba jų kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka;

110. Draudimo liudijimą (polisą);

111. Jūsų mirties liudijimą arba mirties liudijimo nuorašą, patvirtintą notaro;

112. Mums pareikalavus, Jūsų ligos istorijos išrašus, medicininius dokumentus arba jų kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka;

113. Jūsų smurtinės mirties, staigios mirties arba mirties dėl nelaimingo atsitikimo atveju – tyrimą atlikusios institucijos, teismo sprendimą ir (ar) teismo medicinos eksperto oficialią išvadą dėl mirties priežasčių ir aplinkybių arba jų kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka;

114. kitus dokumentus, pagrindžiančius teisę į Draudimo išmoką, kurių Mes pareikalausime.

Draudimo išmokos mokėjimo tvarka

115. Draudimo išmoka yra mokama į Naudos gavėjo atsiskaitomąją sąskaitą.

116. Mes privalome priimti sprendimą dėl Draudimo išmokos mokėjimo (ar nemokėjimo) per 10 kalendorinių dienų nuo atitinkamo prašymo ir visų dokumentų, nustatytų 109 punkte pateikimo.

117. Kai teismas Jus paskelbia mirusiu, Draudimo išmoka mokama, jeigu teismo sprendime buvo nurodytos aplinkybės, sudariusios dingusiam be žinios Apdraustajam mirties grėsmę arba leidžiančios spėti, jog jūs žuvęs dėl nelaimingo atsitikimo ir Jūsų dingimo bei spėjama žuvimo data buvo draudimo apsaugai galiojant, ir mirties priežastis nesusijusi su atvejais, numatytais šių draudimo taisyklių 96-109 punktuose „Nedraudžiamieji įvykiai“.

118. Kai Mūsų įsipareigojimų vykdymas priklauso nuo aplinkybių, kurios yra nagrinėjamos baudžiamojoje ar administracinėje byloje ar ikiteisminio tyrimo institucijoje, Mes turime teisę nepriimti sprendimo dėl Draudimo išmokos mokėjimo/nemokėjimo iki nebus priimtas galutinis ir neskundžiamas teismo ar ikiteisminio tyrimo institucijos sprendimas.

119. Teismui pripažinus Jus nežinia kur esančiu, Draudimo išmoka nemokama.

Mūsų prievolė mokėti draudimo išmoką baigiasi, jei:

120. Mes būsime sumokėję Jums visą draudimo sumą, nustatytą draudimo sutartyje;

121. Jūsų grąžintinas kreditas buvo visas grąžintas.