Naudojimosi taisyklės

Vivus Finance

Sistemos naudojimo taisyklės

Vivus Finance yra skolinimo nuotoliniu būdu sistema (toliau – Sistema), suteikianti galimybę greitai gauti vartojimo kreditą nereikalaujant iš Naudotojo jokio prievolių vykdymo užtikrinimo.

Sistemą valdo UAB CREDIT SERVICE, įmonės kodas: 302431575, buveinės adresas: Jonavos g. 254A, LT-44132, Kaunas. +370 700 77788, el. paštas: info@vivus.lt (toliau – Bendrovė).

Sistemos naudojimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Sistemos naudojimo tvarką ir sąlygas, kurių privalo laikytis {Jūsų Vardas ir Pavardė}, asmens kodas: {Jūsų asmens kodas}, telefonas: {Jūsų mobilaus telefono numeris}, el. paštas: {Jūsų el. pašto adresas} (toliau – Naudotojas) siekdamas pateikti paraišką kreditui gauti.

1. Naudotojo patvirtinimai

1.1. Esmine Sistemos naudojimosi sąlyga Bendrovė laiko Naudotojo patvirtinimus, kad:

1.1.1. Naudotojo pateikti duomenys bei patvirtinimai yra teisingi, tikslūs ir išsamūs;

1.1.2. Naudotojas įdėmiai ir atidžiai perskaitė Taisykles, su jomis sutinka laisva valia ir įsipareigoja naudotis Sistema Taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis;

1.1.3. Naudotojas sutinka ir leidžia Bendrovei šių Taisyklių 4 dalyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, arba aktyviai veikiant Naudotojui atskirai nustatyta kita tvarka ir sąlygomis, tvarkyti jo asmens duomenis;

1.1.4. Kredito gavėjas šios sutarties sudarymo metu yra Lietuvos Respublikoje nuolatos gyvenantis veiksnus ir teisnus fizinis asmuo, kuris Sutarties sudarymo metu nėra apsvaigęs nuo alkoholio, narkotikų ar psichotropinių medžiagų.

1.1.5. Naudotojas šių Taisyklių 2.2.5.(i) p. nurodytą registracijos mokestį moka arba registruojasi per Instantor programą šių Taisyklių 2.2.5.(ii) p. nustatyta tvarka, naudodamasis banko ar kredito įstaigos sąskaitą, kurią atidarant Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka buvo privalomai nustatyta Naudotojo tapatybė pateikiant originalų asmens tapatybės dokumentą, kurio kopija yra saugoma tame banke ar kredito įstaigoje, arba Naudotojo tapatybė buvo nustatyta naudojant kvalifikuotą elektroninį parašą, ir šie asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai ar duomenys yra saugomi tame banke ar kredito įstaigoje. Sutikimas su šiomis Taisyklėmis taip pat yra laikomas besąlygišku ir neatšaukiamu Naudotojo nurodymu bankui ar kredito įstaigai, iš kurios buvo sumokėtas registracijos mokestis, arba su kuria Klientas registruojasi naudodamasis Instantor programinę įrangą ir į kurią yra išmokamos kredito lėšos, pateikti patvirtintą Naudotojo asmens tapatybės dokumento ar duomenų kopiją.

1.2. Visi Taisyklėse neaptarti klausimai yra sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, Vivus Finance skelbiamais nurodymais bei įprastine panašių paslaugų praktika.

2. Registracijos tvarka ir sąlygos

2.1. Teisę prašyti kredito turi bet kuris asmuo, atitinkantis šių Taisyklių 1.1.4. p. Naudotojui keliamus reikalavimus, tačiau gauti kreditą gali tik tie asmenys, kurie yra registruoti Sistemos duomenų bazėje ir atitinka Bendrovės nustatytus reikalavimui kreditui gauti. Registruotis Naudotojas gali šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis ir tvarka internetu ar per kredito tarpininkus, kurių detalus sąrašas yra pateikiamas Vivus Finance (toliau – Tarpininkus).

2.2. Registracijos internetu tvarka ir sąlygos:

2.2.1. Registruojantis šiuo būdu, Naudotojas pirmiausiai privalo įdėmiai perskaityti Sistemoje pateiktas vartojimo kredito sutarties sąlygas ir standartinę informaciją apie vartojimo kreditą bei Sistemoje patvirtinti, kad jas perskaitė ir suprato;

2.2.2. Sutinkantis su vartojimo kredito sutarties sąlygomis Naudotojas privalo elektroniniu būdu pilnai užpildyti ir pateikti Vivus Finance patalpintą paraišką (prašymą) kreditui gauti (toliau – Paraiška) ir registracijos anketą (toliau – Anketą), suteikiant tikslią, teisingą ir išsamią informaciją. Registracijos metu užpildyta Anketa, kartu su Paraiška, yra priimama tik tuomet, kai Naudotojas pateikia Anketoje nurodytus patvirtinimus bei paspaudžia nuorodą „Tęsti“.

2.2.3. Gavusi tinkamai užpildytą Anketą su Paraiška, Sistema sudaro ir Naudotojo nurodytu elektroninio pašto adresu išsiunčia šias Taisykles ir Vartojimo kredito sutarties projektą. Kartu yra siunčiamas ir Taisykles koduojantis unikalus MD5 algoritmo 32 simbolių su 128 bitų (16 baitų) maišos reikšme kodas (toliau – MD5).

2.2.4. Nesant priežasčių, dėl kurių registracija yra negalima (pvz. jei Naudotojo patvirtinimai yra melagingi, Naudotojas yra pažeidęs ankstesnes sutartis su Bendrove ar pan.), Sistema įregistruoja Naudotoją į savo duomenų bazę.

2.2.5. Naudotojo pateikta Paraiška yra pradedama nagrinėti tik jam savo pasirinkimu atlikus vieną iš šių veiksmų:

(i) pervedus į Bendrovės sąskaitą simbolinį 0,01 EUR (vienas euro centas) banko sąskaitos registracijos mokestį. Šio pavedimo mokėjimo paskirtyje Naudotojas privalo įrašyti jam suteiktą MD5 kodą. Registracijos mokesčio tikslas yra patvirtinti Naudotojo banko sąskaitą ir įsitikinti Naudotojo valia. Registracijos mokestis nėra laikomas su kreditu susijusiu mokesčiu, kadangi jis yra taikomas tik registracijos Sistemoje metu, o jo sumokėjimas jokiais atvejais neįpareigoja Naudotojo ateityje prašyti ar priimti kredito lėšas ir negarantuoja, jog Bendrovė nuspręs suteikti ir išmokės kredito lėšas Naudotojui kreipiantis dėl vartojimo kredito. Registracijos mokestis turi būti sumokėtas iš Naudotojo atsiskaitomosios sąskaitos, esančios bet kuriame Lietuvos Respublikos banke ar kredito įstaigoje, jei atidarant šią sąskaitą, arba

(ii) Sistemoje nurodomu būdu, naudojantis Instantor valdoma programine įranga prisijungiant prie Naudotojo internetinės bankininkystės, kurios pagalba yra patvirtinama Naudotojo asmens tapatybė bei nustatomas Naudotojo paskutinių 4 mėnesių tvarių pajamų vidurkis, būtinas Naudotojo kreditingumui įvertinti.

2.2.6. Naudotojui tinkamai pervedus registracijos mokestį arba prisijungus prie elektroninės bankininkystės per Instantor programą, Bendrovė vadovaujantis šių Taisyklių 3 skyriuje nustatytomis taisyklėmis įvertina Paraišką ir priima sprendimą dėl Naudotojo registravimo Sistemoje ir Vartojimo kredito sutarties sudarymo su juo, bei šiose Taisyklėse bei Vartojimo kredito sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis išmoka kreditą į sąskaitą, iš kurios buvo mokėtas registracijos mokestis arba prie kurios buvo prisijungta per elektroninę bankininkystę, naudojant AB Instantor programą.

2.2.7. Šalių sutarimu, MD5 kodo nurodymas registracijos mokesčio pavedime ir pavedimo patvirtinimas arba teikiami patvirtinimai registruojantis per Instantor programą yra laikomi Naudotojo parašu, turinčiu Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 dalyje įtvirtintą galią, o nuo jo sumokėjimo momento Taisyklės ir Vartojimo kredito sutartis yra laikomos patvirtintomis ir prilyginamos sandoriui, sudarytam rašytine forma, bei sukelia tokias pat teisines pasekmes kaip ir dokumentas, patvirtintas Naudotojo parašu kiekviename jų lape.

2.2.8. Bendrovei pareikalavus, Naudotojas privalo per 1 darbo dieną pateikti originalų asmens tapatybės dokumentą kopijai pasidaryti Bendrovės buveinės adresu arba bet kurioje iš Tarpininkų vietų, kurių išsamus sąrašas yra nurodytas Vivus Finance.

2.2.9. Registracijos internete metu Naudotojas privalo nurodyti slaptažodį, kurį sudaro Naudotojo savarankiškai pasirinkta, unikali ir slapto pobūdžio skaičių bei raidžių kombinacija, skirta nustatyti Naudotojo tapatybę ir įsitikinti Naudotojo valia vykdant šias Taisykles, jose nustatyta tvarka sudarytas Vartojimo kredito sutartis ar kitus sandorius su Bendrove.

2.3. Registracijos per Tarpininkus tvarka ir sąlygos:

2.3.1. Registruojantis šiuo būdu, Naudotojas privalo užpildyti ir pasirašyti popierinę kredito paraišką arba Sutartį (priklausomai nuo Tarpininko), bei kartu su originaliu asmens tapatybės dokumentu bei kitais, Kredito davėjo ar Tarpininko reikalaujamais dokumentais pateikti ją bet kuriam iš Tarpininkų Vivus Finance paskelbtose vietose.

2.3.2. Gavusi tinkamai užpildytą popierinę kredito paraišką, Bendrovės taikoma mokumo vertinimo tvarka patikrinus Naudotojo mokumą ir nesant priežasčių, dėl kurių registracija yra negalima, Bendrovė įregistruoja Naudotoją į Sistemos duomenų bazę.

2.4. Registracijos metu iš Naudotojo reikalaujami pateikti duomenys turi būti išsamūs, tikslūs ir teisingi.

2.5. Apie sėkmingą registraciją arba, jei priimtas sprendimas suteikti kreditą – apie paraiškos patvirtinimą, Bendrovė informuoja Naudotoją trumpąja tekstine žinute (SMS), siunčiama Naudotojo nurodytu mobiliojo ryšio telefono numeriu, ar elektroniniu paštu. Registracijos per Tarpininkus atveju Naudotojui telefoninio pokalbio metu yra žodžiu pasakomi ir prisijungimui prie Sistemos reikalingi duomenys.

2.6. Pasikeitus Naudotojo registracijos metu nurodytiems duomenims ar bet kuriam iš pateiktų patvirtinimų tapus netiksliu ar neteisingu, Naudotojas privalo nedelsiant, bet ne vėliau nei per tris kalendorines dienas, informuoti apie tai Bendrovę ir pakeisti (papildyti) savo profilio duomenis prisijungiant prie individualios paskyros Sistemoje arba skambinant Bendrovei telefono numeriu: +370 700 77788

2.7. Pasikeitus banko sąskaitai, Naudotojas privalo pakartotinai sumokėti 2.2.5. (i) punkte nustatytą registracijos komisinį mokestį arba pakartotinai prisijungti prie elektroninės bankininkystės, kuria valdoma nauja banko sąskaita, naudojantis Instantor programine įranga, arba pakartotinai pateikti popierinę Paraišką Tarpininkui 2.3 punkte nurodyta tvarka.

2.8. Naudotojas turi teisę išsiregistruoti iš Sistemos duomenų bazės tik pilnai įvykdęs visus savo įsipareigojimus pagal Vartojimo kredito sutartį ir pateikdamas atitinkamą rašytinį prašymą. Gavusi šį prašymą Bendrovė per 14 (keturiolika) dienų išregistruoja Naudotojo duomenis iš Sistemos duomenų bazės ir informuoja apie tai Naudotoją raštu prašyme nurodytu adresu.

3. Paraiškos kreditui gauti pateikimo tvarka ir sąlygos

3.1. Kreditą gali gauti tik tie Naudotojai, kurie Paraiškoje ar kitais Bendrovės nurodytais būdais yra tiksliai ir išsamiai pateikę visus duomenis, dokumentus ir/ar informaciją, reikalingą Naudotojo kreditingumui įvertinti.

3.2. Paraišką Naudotojas gali teikti tik jeigu sudarant vartojimo kredito sutartį Naudotojo vidutinės įmokos, apskaičiuojamos padalijus visų Kredito grąžinimo ir palūkanų sumą iš kredito Trukmės, pagal visus įsipareigojimus finansų įstaigoms, dydis sudaro ne daugiau kaip 40 proc. Naudotojo tvarių pajamų.

3.3. Naudotojo pajamos, išlaidos ir finansiniai įsipareigojimai suprantami kaip Naudotojo šeimos pajamos, išlaidos ir finansiniai įsipareigojimai, išskyrus atvejus, jei Naudotojas pateikia įrodymų, kad tinkamam kreditingumo vertinimui pakanka informacijos tik apie Naudotoją. Šeima yra laikomi susituokę asmenys. Tinkamam šeimos pajamų, išlaidų ir finansinių įsipareigojimų vertinimui Naudotojas privalo pateikti visus teisės aktuose reikalaujamus sutikimus, leidimus ir/ar patvirtinimus, kurių pagrindu bus renkami duomenys ir dokumentai iš trečiųjų asmenų, patvirtinantys ar paneigiantys Naudotojo pateikiamą informaciją kreditingumo vertinimui.

3.4. Paraiška kreditui gauti gali būti teikiama bet kuriuo iš šių būdų:

3.4.1. elektroniniu būdu užpildant ir pateikiant Sistemoje esančią Paraišką ir pateikiant visus Bendrovės prašomus dokumentus ar informaciją;

3.4.2. užpildant ir pasirašant popierinę kredito Paraišką, bei kartu su originaliu asmens tapatybės dokumentu pateikiant ją bet kuriam iš Tarpininkų, Vivus Finance paskelbtose vietose.

3.4.3. žodžiu pareiškiant apie esmines pageidaujamo Kredito sąlygas tiems Tarpininkams, kurie pagal susitarimą su Kredito davėju turi teisę priimti žodines paraiškas. Tokiu būdu pateiktos Paraiškos pateikimo faktas ir jos duomenys yra patvirtinami pasirašant popierinę Kredito sutartį.

3.5. Pateikdamas Paraišką Naudotojas patvirtina, jog

3.5.1. šių Taisyklių 1.1. punkte esančių patvirtinimų tikslumas ir teisingumas yra nepasikeitęs

3.5.2. Naudotojas įdėmiai ir atidžiai perskaitė Vartojimo kredito sutarties projekto sąlygas, jas supranta, o atlikdamas šiose Taisyklėse nurodytus veiksmus aiškiai pareiškia, jog su Vartojimo kredito sutarties sąlygomis sutinka laisva valia supranta savo pareigas bei įsipareigoja jas vykdyti;

3.5.3. Naudotojas turėjo galimybę konsultuotis su nepriklausomais teisės ir finansų patarėjais dėl Vartojimo kredito sutarties sudarymo joje numatytomis sąlygomis, o sprendimas taip skolintis yra priimtas racionaliai, apgalvotai ir atsakingai;

3.5.4. Naudotojas yra pajėgus prisiimti konkretų, šioje sutartyje nustatytą, finansinį įsipareigojimą, kurį kartu su jau turimais finansiniais įsipareigojimais Naudotojas yra pajėgus įvykdyti;

3.5.5. Naudotojas yra mokus ir nėra jokių kitų aplinkybių, kurios galėtų neigiamai paveikti jo mokumą;

3.5.6. Naudotojo prisiimti įsipareigojimai nepažeidžia jokių trečiųjų asmenų teisių ar teisėtų interesų, neprieštarauja jokioms teisės akto nuostatoms, sandorio, kurio šalimi yra Naudotojas, sąlygoms, jokiam teismo, arbitražo ar kito kompetentingo organo sprendimui, kuris taikytinas Naudotojui, o Paraiška yra teikiama gavus sutuoktinio ar kitus teisės aktų reikalaujamus sutikimus ar leidimus.

3.5.7. Naudotojas supranta, jog kredito palūkanų norma yra nustatyta atsižvelgiant į Bendrovės prisiimamą didelę riziką skolinant nuotoliniu, iš dalies automatizuotu ir itin greitu būdu, nereikalaujant jokio prievolių vykdymo užtikrinimo, o taip pat į santykinai dideles išlaidas priverstine tvarka išieškant nedideles pinigų sumas.

3.6. Šalys susitaria, jog Paraiškos pateikimo metu Naudotojo atlikti veiksmai ir nurodyti duomenys (kuriuos patvirtina Sistemos duomenų bazės išrašas apie Naudotojo veiksmus jo paskyroje Sistemoje), yra laikomi Naudotojo parašu, turinčiu Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 dalyje įtvirtintą teisinę galią, o Paraiška yra prilyginama dokumentui, sudarytam rašytine forma, ir sukelia tokias pat teisines pasekmes kaip ir dokumentas, patvirtintas Naudotojo parašu kiekviename jo lape.

3.7. Gavusi Paraišką, vadovaudamasi Bendrovės taikoma mokumo vertinimo tvarka, Bendrovė įvertina Naudotojo mokumą, kitas svarbias aplinkybes ir priima sprendimą dėl Vartojimo kredito sutarties sudarymo su Naudotoju. Jei Paraiška yra atmetama dėl mokumo patikrinimo metu gautų rezultatų, Bendrovė apie tai informuoja Naudotoją ir nurodo informaciją apie duomenų bazes, kuriose atliktas jo mokumo patikrinimas. Esant poreikiui, Kredito davėjo prašymu Kredito gavėjas privalo pateikti visus duomenis ir dokumentus, reikalingus tinkamai įvertinti Kredito gavėjo mokumą ar patikrinti Kredito gavėjo pateiktą informaciją.

3.8. Kredito dydis ir terminas yra nustatomi pagal Naudotojo pageidavimus, pateiktus Paraiškoje, jei jie neviršija Kredito davėjo nustatytų ir Taisyklėse, Vivus Finance bei kituose šaltiniuose paskelbtų minimalių ir maksimalių ribų, o taip pat atsižvelgiant į mokumo vertinimo rezultatus.

3.9. Atsižvelgdamas į Naudotojo mokumo vertinimo rezultatus, paimtų, pratęstų ir tinkamai grąžintų Kreditų skaičius, prievolių pagal šią ir kitas sutartis vykdymo duomenis ir kitas aplinkybes, Bendrovė nustato Kredito sumos ir termino limitą Naudotojui.

3.10. Kredito limitas gali būti padidintas Bendrovės vienašaliu sprendimu.

3.11. Naudotojui suteikus kreditą, kurio suma ar grąžinimo terminas neviršija nustatytų limitų, tinkamai savo prievoles vykdęs Naudotojas turi teisę Vartojimo kredito sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis prašyti suteikti papildomą kredito sumą. Prašydamas suteikti papildomą kredito sumą Naudotojas gali pakeisti galutinį kredito grąžinimo terminą.

3.12. Naudotojui vienu metu gali būti suteikiamas tik vienas Kreditas naudojantis Vivus Finance sistema. Pakartotinu Kreditu nėra laikomas papildomos Kredito sumos suteikimas ar termino pratęsimas šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais. Pakartotinai kreiptis dėl kredito suteikimo Naudotojas gali tik po to, kai pilnai įvykdo visas savo prievoles, atsiradusias dėl anksčiau gauto kredito naudojantis Vivus Finance sistema.

3.13. Bendrovė turi teisę atsisakyti svarstyti Naudotojo pateiktą Paraišką, prašymą dėl papildomos Kredito sumos ir/ar termino pratęsimo (sutrumpinimo), jeigu Naudotojas yra pažeidęs bet kurią šių Taisyklių nuostatą ar anksčiau su Bendrove sudarytų kitų sandorių sąlygas.

3.14. Bendrovė apie priimtą sprendimą suteikti/nesuteikti kreditą informuoja Naudotoją siųsdama pranešimą trumpąja tekstine žinute (SMS), elektroniniu paštu, skambindama į Naudotojo nurodytą mobiliojo telefono numerį ir/arba pateikdama pranešimą individualioje Naudotojo paskyroje Sistemoje.

3.15. Nusprendus suteikti kreditą, Sistema sudaro Vartojimo kredito sutartį su unikaliu jo identifikaciniu numeriu ir išsiunčia ją Sistemos duomenų bazėje registruotu Naudotojo elektroninio pašto adresu.

3.16. Suteikiant vartojimo kreditą per Tarpininką, Naudotojui gali būti pateikiamas ir popierinis Vartojimo kredito sutarties egzempliorius.

3.17. Naudotojas, kurio Paraiška buvo atmesta, ne vėliau kaip per 3 (tris) dienas nuo pranešimo apie priimtą sprendimą nesuteikti kredito išsiuntimo dienos, turi teisę naudojantis Sistema kreiptis į Bendrovę su prašymu pakartotinai svarstyti jo Paraišką. Bendrovė prašymą privalo išnagrinėti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas ir 3.14 p. nustatytais būdais informuoti Naudotoją apie priimtą sprendimą. Prašymo nagrinėjimo metu Naudotojas privalo suteikti visą Bendrovės prašomą informaciją, reikalingą Naudotojo mokumui įvertinti ir sprendimui priimti

3.18. Komisinius ir kitokio pobūdžio mokesčius kredito įstaigai už kredito sumos įskaitymą į Naudotojo banko sąskaitą (jei tokių būtų) sumoka Naudotojas.

4. Asmens duomenys bei jų tvarkymo sąlygos ir tvarka

4.1. Bendrovė patvirtina, jog ji yra registruota Lietuvos Respublikos Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos duomenų valdytojų registre.

4.2. Naudotojas sutinka, kad jam registruojantis, kreipiantis į Bendrovę dėl kredito, kitų sandorių sudarymo bei pakeitimo, taip pat Bendrovei pratęsiant su Naudotoju sudarytas sutartis ar Bendrovei įgyvendinant toliau nurodytus tikslus (teises):

4.2.1. Bendrovė, įskaitant tai pačiai įmonių grupei priklausanti bendrovė, gautų, tikslintų ir kitaip tvarkytų 4.4 punkte išvardintus Naudotojo duomenis asmens tapatybės nustatymo, paskolų (finansavimo) sutarčių sudarymo ir vykdymo, tinkamo klientų mokumo įvertinimo prieš sudarant paskolų sutartis ir įsiskolinimo valdymo, tinkamo finansavimo paslaugų teikimo klientams, įmonės teisių ir teisėtų interesų saugojimo ir gynimo tikslais ar kitose sutartyse, sudarytose su Bendrove, nurodytais tikslais.

4.2.2. šiais tikslais Bendrovė perduotų turimus Naudotojo duomenis savo dukterinėms, patronuojančioms, kitoms Bendrovės grupės įmonėms, ir Bendrovės įgaliotiems asmenims, įskaitant bet neapsiribojant, duomenų tvarkytojams.

4.3. Naudotojas sutinka, kad asmenys, tvarkantys jo duomenis – UAB „Creditinfo Lietuva“ (įm.k. 111689163) valdanti kreditų biuro sistemą (KBS) ir jos dalyviai, Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančios kredito įstaigos ar finansų įmonės, dalyvaujančios UAB „Creditinfo Lietuva“ administruojamoje kreditų biuro informacinėje sistemoje „Infobankas“ (informacija apie šias kredito įstaigas ir finansų įmones pateikiama svetainėje www.creditinfo.lt), UAB „4finance“ (įm.k. 301881644), UAB „Scorify“ (į.k. 302423183), Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Gyventojų registro tarnyba prie LR VRM, kitų valstybinių ir žinybinių registrų valdytojai, o taip pat kiti fiziniai ar juridiniai asmenys, tvarkantys ar turintys Kliento asmens duomenis, Bendrovei paprašius pateiktų jai 4.4 punkte nurodytus asmens duomenis.

4.4. Bendrovės tvarkomi asmens duomenys:

4.4.1. asmens tapatybės duomenys bei duomenys kontaktams: vardas (-ai), pavardė, asmens kodas (įskaitant pasikeitusius), deklaruotos bei faktinės gyvenamosios vietos adresas, mobiliojo telefono numeris (-iai), asmens dokumentų duomenys, el. pašto adresas (-ai) (įskaitant pasikeitusius), banko sąskaitų numeriai (įskaitant pasikeitusius), išsilavinimas, šeimyninė padėtis, nepilnamečių vaikų bei išlaikytinių skaičius, mirties data (jeigu asmuo miręs), atvaizdas, kompiuterio IP adresas ir parašas;

4.4.2. finansinės padėties duomenys: darbdavys, darbovietė, įdarbinimai, atleidimai, vertimasis ūkine, sporto, atlikėjo, autorine ir kita individualia veikla, pajamos iš jos, savininkų, ūkinių bendrijų narių pajamos, kitos gaunamos draudžiamosios pajamos (įskaitant gautas ir paskirtas valstybinio socialinio draudimo neperiodines ir periodines išmokas), gaunamų pajamų rūšis ir pobūdis;

4.4.3. finansinių įsipareigojimų (įskaitant užtikrintus) ir jų vykdymo duomenys: kredito paraiškų duomenys, pageidauti, pageidaujami gauti ir esami finansiniai įsipareigojimai, jų rūšys ir sumos, kreditorių pavadinimai ir adresai, kredito reitingas, palūkanų norma, kitų privalomų mokesčių ir išlaidų dydis, įsipareigojimų grąžinimo tvarka bei terminai, uždelsto mokėjimo dydis, informacija apie nepadengtus įsiskolinimus bei jų mokėjimo istorija, užklausų apie Naudotojo kredito istoriją skaičius, kiti duomenys apie finansinių įsipareigojimų vykdymą bei duomenys apie buvusius finansinius įsipareigojimus ir jų vykdymą;

4.4.4. ieškomų asmenų registro informacija, negaliojančių dokumentų registro informacija ir kiti Naudotojo pateikti bei registraciją patvirtinančiame bankiniame pavedime nurodyti duomenys;

4.4.5. kita su išvardytais duomenimis susijusi informacija bei informacija, kurią pateikia kredito gavėjas, reikalinga atlikti jo kreditingumo vertinimą.

4.5. Naudotojas sutinka ir neprieštarauja, kad jo asmens duomenys (asmens kodas, asmens tapatybės dokumento duomenys, darbovietė, elektroninio pašto adresas, gimimo data, išsilavinimas, mirties data, vardas, pavardė, šeimyninė padėtis, gyvenamoji vieta (adresas), telefono numeris, deklaruota gyvenamoji vieta, banko sąskaitų numeriai, nepilnamečių vaikų ir išlaikytinių skaičius, atvaizdas, IP adresas, parašas, įdarbinimai, atleidimai, vertimasis ūkine, sporto, atlikėjo ir kita individualia veikla, pajamos iš jos, pajamų rūšis ir pobūdis, duomenys apie neveiksnumą ar veiksnumo apribojimą), būtų tvarkomi (saugomi) Kredito davėjo duomenų tvarkytojų (jiems suteiktų teisių apimtyje), registruotų Asmens duomenų registre.

4.6. Naudotojui neįvykdžius Kredito sutartyje nustatytų prievolių, Bendrovė turi teisę Naudotojo asmens duomenis perduoti UAB „Creditinfo Lietuva“ (įmonės kodas: 111689163, adresas: A. Goštauto g. 40A, LT 01112 Vilnius, Lietuva, tel.: (8 5) 2394131), UAB „Scorify“ (įmonės kodas: 302423183, adresas: Olimpiečių g. 1A-24, Vilnius, Lietuva, tel.: +370 676 48676), bei Lietuvos bankui, kaip Paskolų rizikos duomenų bazės valdytojui, vadovaujantis nuostatomis dėl paskelbimo apie mokėjimo įsipareigojimų nevykdymą/skolas, taip pat kitų jungtinių skolininkų duomenų tvarkytojams, finansines paslaugas teikiančioms įmonėms ir organizacijoms, skolų valdymo įmonėms ir kitiems teisėtą interesą turintiems Tretiesiems asmenims.

4.7. Naudotojas patvirtina, jog buvo informuotas apie tai, kad:

4.7.1. pateikdamas Bendrovei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys buvo surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti per paskutinius 1 (vienerius) metus. Neatlygintinai tokius duomenis Bendrovė teikia Naudotojui kartą per kalendorinius metus.

4.7.2. pateikdamas Bendrovei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, turi teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, jeigu Naudotojas susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs. Tuo atveju, jeigu Naudotojas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, nesąžiningai, turi teisę raštu reikalauti Bendrovės nedelsiant sunaikinti neteisėtai ir nesąžiningai sukauptus asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą. Jeigu įgyvendinus šiuos Naudotojo prašymus tinkamas Kredito sutarties vykdymas tampa neįmanomas, t.y. nesant pakankamų identifikacinių duomenų apie Naudotoją, Bendrovė turi teisę be išankstinio įspėjimo vienašališkai nutraukti Kredito sutartį.

4.7.3. turi teisę nesutikti, kad jo duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, ir pareiškia, jog supranta, kad iš kitų kredito įstaigų ar finansų įmonių, dalyvaujančių UAB „Creditinfo Lietuva“ administruojamoje informacinėje sistemoje „Infobankas“, gauti duomenys nebus panaudoti tiesioginės rinkodaros tikslais. Nesutikimas išreiškiamas pažymint sakinį „Aš nesutinku gauti Vivus Finance naujienų“ bet kuriuo metu prisijungus prie savo paskyros tinklalapyje Vivus Finance, skiltyje „siuntimo nustatymai“.

4.7.4. pateikdamas teisiškai pagrįstus prieštaravimus, turi teisę nesutikti, kad jo duomenys būtų tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia duomenų valdytojas arba Trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.

4.8. Naudotojas sutinka, kad Bendrovė įrašytų Bendrovės ir Naudotojo, o taip pat Bendrovės ir trečiųjų asmenų, iš kurių renkami Naudotojo asmens duomenys, telefoninius pokalbius, kurių įrašai būtų naudojami Kredito sutarties sudarymo, jos vykdymo ir kitoms susijusioms aplinkybėms patvirtinti.

4.9. Naudotojas turi gali daryti įtaką visoms šių Taisyklių 4 skyriuje esančioms sąlygoms, pavyzdžiui, reikalauti kurią nors sąlygą, išbraukti ar įrašyti į sutikimą naują sąlygą, keisti tam tikras sutikimo sąlygas ir pan. Tuo tikslu Naudotojas privalo kreiptis į Bendrovę ir pradėti sąžiningas derybas dėl šiame skyriuje esančių sąlygų panaikinimo, pakeitimo ar papildymo. Dėl galimybės aktyviai veikti šio sutikimo sąlygas, šių Taisyklių 4 skyriaus sąlygos yra laikomos sudarytomis aptarus jas individualiai.

5. Konfidencialumas

5.1. Bendrovė patvirtina, kad bet kokia informacija apie Naudotoją, susijusi su šių Taisyklių ir Vartojimo kredito sutartimi, yra laikoma konfidencialia. Bendrovė įsipareigoja deramai ir rūpestingai sekti, kad Naudotojo konfidenciali informacija nepatektų trečiųjų asmenų žinion. Naudotojas privalo naudotis tik saugiomis elektroninių ryšių ir duomenų perdavimo priemonėmis bei įrenginiais.

5.2. Naudotojas privalo maksimaliomis pastangomis saugoti slaptažodį nuo trečiųjų asmenų susižinojimo, imtis visų prieinamų priemonių slaptažodžio slaptumui užtikrinti ir jokiais tiesioginiais ar netiesioginiais būdais neatskleisti jo jokiems tretiesiems asmenims. Kilus mažiausioms abejonėms dėl to, jog tretieji asmenys galėjo sužinoti visą ar dalį slaptažodžio, Naudotojas privalo nedelsiant jį pasikeisti.

6. Baigiamosios nuostatos

6.1. Taisyklės įsigalioja nuo registracijos pabaigos ir galioja iki Naudotojo išregistravimo iš Sistemos duomenų bazės šių Taisyklių 2.8. punkte nurodyta tvarka.

6.2. Šios Taisyklės gali būti pakeistos ir/ar papildytos tik atskiru šalių susitarimu, išskyrus atvejus, kuomet Taisyklių pakeitimas ir/ar papildymas yra būtinas pagal LR teisės aktus; Bendrovės veiklą prižiūrinčių institucijų tiesiogiai ar netiesiogiai gautus nurodymus; kai tai būtina keičiant Sistemos technologinius sprendinius ar esant kitam pakankamam pagrindui, jei tokie pakeitimai neblogina Naudotojo teisinės padėties. Tokio pobūdžio Taisyklių pakeitimai gali būti daromi vienašališkai Bendrovės, tačiau nesutinkantis su pakeitimais Naudotojas turi teisę atsisakyti šių Taisyklių pateikdamas rašytinį pareiškimą prieš 10 dienų iki numatomo nutraukimo, su sąlyga, jog iki nutraukimo dienos Naudotojas bus pilnai atsiskaitęs su Bendrove pagal vartojimo kredito sutartis. Apie vienašališkai daromus pakeitimus Naudotojas turi būti informuotas ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki tokių pakeitimų įsigaliojimo dienos.

6.3. Bendrovė turi teisę be Naudotojo sutikimo Sistemos valdymui, Paraiškos administravimui ir savo funkcijų, teisių bei įsipareigojimų vykdymui savo nuožiūra pasitelkti bet kokius trečiuosius asmenis, turinčius teisę šios Sistemos valdymo, paraiškos administravimo ir kitų Bendrovės funkcijų, teisių bei įsipareigojimų vykdymo tikslais administruoti Bendrovės ir Naudotojo mokėjimus, įskaitant piniginių lėšų surinkimą bei išmokėjimą iš depozitinės sąskaitos, valdomos pagal teisės aktuose nustatytas patikėjimo teisiniams santykiams taikomas nuostatas, šiose Taisyklėse nustatyta tvarka rinkti, apdoroti ir/ar naudoti Naudotojo asmens duomenis, ir/ar atlikti bet kokius kitus veiksmus ir funkcijas, kurios Bendrovės sprendimu yra perduodamos tretiesiems asmenims.

6.4. Šalys įsipareigoja į visus klausimus atsakyti operatyviai, išsamiai ir tiksliai. Šalių sutarimu, tylėjimas yra laikomas akceptu.

6.5. Bendrovė yra įtraukta į vartojimo kredito davėjų sąrašą. Bendrovės veiklą prižiūri Lietuvos bankas, kurio adresas (korespondencijai) - Totorių g. 4, LT-01121 Vilnius, Lietuva.

6.6. Vartojimo kredito tarpininkai:

6.6.1. AB „Lietuvos paštas“ („Pay Post“), įm. kodas 121215587, adresas Vilnius, J. Jasinskio g. 16, tel. 8 700 55400 el. adresas info@post.lt;

6.6.2. UAB „Altero LT“, įmonės kodas 304896733, adresas Perkūnkiemio g. 13-91, LT-12114 Vilnius, tel. +370 680 33033, el. p. info@altero.lt;

6.6.3. UAB „Vertikalus dangus“, įmonės kodas 305088516, adresas Vaidilutės g. 79, LT-10100 , Vilnius; tel. +370 612 88000 El. paštas: dovydas@creditking.lt;

6.6.4. UAB „Lenders“, įmonės kodas 302996838, adresas Savanorių g. 1, LT-03116 Vilnius, tel. +37052000999, el. p. ekspertai@lenders.lt;

6.6.5. MB "Lendmax", įmonės kodas 305564602, adresas Švitrigailos g. 11K-109, Vilnius,tel. +37063080001, el. p. info@lendmax.lt.

Standartinės Bendros Vartojimo Kredito Kainos Metinės Normos (BVKKMN) skaičiavimo pavyzdys: Bendra vartojimo kredito suma – 3000€, 33 mėn. terminui, bendra kredito gavėjo mokama suma – 4991,58€, bendra vartojimo kredito kainos metinė norma (BVKKMN) – 48,2%, metinė palūkanų norma – 40%, mėnesinė įmoka – 151,26€, administravimo mokestis – 0%.