Privatumo politikos archyvas

Mes gerbiame Jūsų privatumą ir įsipareigojame užtikrinti asmens duomenų saugumą, kai apsilankote tinklapyje Vivus.lt ir naudojatės jos teikiamomis paslaugomis.

Privatumo politikos nuostatose nurodomi pagrindiniai mums pateikiamų asmens duomenų ar bet kokių kitų mūsų prašomų pateikti duomenų tvarkymo principai.

Jūsų pateikti duomenys tvarkomi laikantis žemiau išdėstytų nuostatų, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, bei kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą.

1. Mūsų renkama informacija

1.1 Paprastai tvarkome apačioje nurodytus asmens duomenis:

 • Vardas, pavardė;
 • El. pašto adresas;
 • Mobilaus telefono Nr.;
 • Asmens kodas;
 • Asmens tapatybės dokumento duomenys;
 • Gimimo data;
 • Šeimyninė padėtis;
 • Atvaizdas;
 • Nepilnamečių vaikų ir išlaikytinių skaičius;
 • Adresas;
 • Banko sąskaita;
 • Užimtumas;
 • Darbdavio pavadinimas;
 • Mėnesinės pajamos;
 • Parašas;
 • IP adresas;
 • Bet kokia kita informacija, kurią mums pateiksite naudodamiesi internetiniu puslapiu, telefonu, el. paštu, faksu ir kt.

1.2 Naudojantis mūsų tinklapiu Jūsų duomenys gali būti renkami ir tvarkomi šiais būdais:

 • Lankantis tinklapyje (pvz.: vietovės nustatymo duomenys, srauto duomenys ir bet kokia kita komunikacinė informacija);
 • Pildant tinklapyje esančias formas, anketas ar blankus;
 • Pateikiant juos bendravimo su mūsų darbuotojais metu.

2. Slapuko naudojimas

Neasmeniniai jūsų duomenys, tai yra duomenys, susiję su jūsų naudojimusi tinklapio Vivus.lt teikiamomis galimybėmis ir (arba) joje užsakomomis paslaugomis, gali būti anonimiškai tvarkomi atliekant statistinius tyrimus. Duomenų tvarkymas naudojant slapukus neleis tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti jūsų tapatybės. Slapuko rinkmena galime rinkti bendrąją informaciją, kurią naudojame tinklapyje lankytojų praleistam laikui nustatyti, lankytojų naršymo įgūdžiams analizuoti ir tinklapio tobulinimo sprendimams priimti, siekiant kuo geriau tenkinti lankytojų poreikius. Naudojant slapukus, jie persiunčiami į Jūsų kompiuterį automatiškai. Slapukas saugomas standžiajame diske su perduodama informacija. Slapuku gauti duomenys padeda gerinti tinklapio darbą ir Jums siūlomų paslaugų kokybę.

Bet kuri surinkta informacija neturės jokių asmens tapatybę identifikuojančių duomenų. Statistinę informaciją apie savo puslapio lankytojus mes renkame dėl saugumo, o taip pat,kad pamatytume, kaip jie naudojasi mūsų interneto svetaine. Surinkta informacija gali būti perduota tretiesiems asmenims nebent statistinei analizei atlikti, tačiau jokios detalės, kurios galėtų identifikuoti Jūsų asmenybę, viešinamos nebus.

Informuojame, jog Jūsų naršyklė gali atmesti slapukus. Tai galima padaryti nustatant savo naršyklės parinktis taip, kad ji atmestų visus slapukus.

Pastaba: jei atmesite persiunčiamus slapukus, gali neveikti kai kurios mūsų tinklapio dalys ar ribojama prieiga prie jo.

3. Jūsų duomenų tvarkymas

3.1 Duomenys, kuriuos Jūs mums pateikiate, yra įrašomi elektroniniu būdu ir gali būti tvarkomi šiais tikslais:

 • Išnagrinėti Jūsų paraišką;
 • Nustatyti tapatybę;
 • Patikrinti asmens duomenų teisingumą;
 • Įvertinti mokumą;
 • Valdyti įsiskolinimą;
 • Kredito sutarčių ir kitų sandorių sudarymas, vykdymas, kontrolė;
 • Nustatyti ir užkirsti kelią pinigų plovimui, ar bet kokiai kitai nesąžiningai nusikalstamai veikai;
 • Susisiekti su Jumis

Šiais aukščiau išvardintais tikslais galime perduoti turimus Jūsų duomenis savo dukterinėms arba patronuojančioms įmonėms.

Patvirtiname, jog esame registruoti Lietuvos Respublikos Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos duomenų valdytojų registre.

3.2 Mes galime tvarkyti visą su mūsų paslaugomis susijusią informaciją, kurią Jūs pateikėte www.vivus.lt tinklapyje ar tiesiogiai mūsų darbuotojams.

3.3 Duomenis tvarkome laikantis Jums duotų sutartinių įsipareigojimų.

3.4 Turime teisę iš dalies arba visiškai keisti ar tobulinti internetinį tinklapį apie tai pranešant Vivus.lt ir (arba) jūsų nurodytu e. paštu.

3.5 Galime susisiekti su esamais klientais dėl paslaugų, kuriomis jie anksčiau naudojosi mūsų internetiniame tinklapyje.

3.6 Gavę Jūsų sutikimą, galime pateikti Jūsų duomenis tretiesiems asmenims.

3.7 Gavę Jūsų sutikimą, mes ar tretieji asmenys galime susisiekti su Jumis, taip pat galime siųsti informaciją ar pranešimus apie Jus dominančias paslaugas.

3.8 Kiekvienas asmuo gali nesutikti, kad jo duomenys būtų tvarkomi. Sutinkamai su šio skyriaus nuostatomis, galite atšaukti savo sutikimą arba paprieštarauti tam tikros informacijos atskleidimui, pateikę atsisakymą arba susisiekę su mumis kaip nurodyta žemiau. Be to, kaip reikalauja įstatymai, galite pagrįstai ir nemokamai paprieštarauti jūsų asmeninės informacijos apdorojimui, ir mes nuo tos akimirkos taikysime jūsų parinktis. Gavę Jūsų prašymą atšaukti sutikimą naudoti duomenis, pašalinsime Jūsų duomenis iš bet kokių prenumeratos sąrašų ar trečiųjų asmenų komunikacinių priemonių.

3.9 Pateikdamas mums asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, turite teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie asmens duomenys buvo surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti per paskutinius 1 (vienerius) metus. Neatlygintinai tokius duomenis galime suteikti Jums kartą per kalendorinius metus.

3.10 Pateikdamas mums asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, turite teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, jeigu susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustatote, kad jo asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs. Tuo atveju, jeigu Jūs, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustatote, kad jo asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, nesąžiningai, turite teisę raštu reikalauti mūsų nedelsiant sunaikinti neteisėtai ir nesąžiningai sukauptus asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą.

3.11 Pateikdamas rašytinius teisiškai pagrįstus prieštaravimus, turite teisę nesutikti, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekiame mes arba Trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.

3.12 Kiekvienas asmuo bet kada gali atsisakyti mūsų siunčiamų reklaminių el. laiškų bei turi teisę nesutikti, kad jo duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu. Nesutikimas išreiškiamas pažymint sakinį „Aš nesutinku gauti vivus.lt naujienų“ bet kuriuo metu prisijungus prie savo paskyros tinklalapyje Vivus.lt, skiltyje „siuntimo nustatymai“. Taip pat atsisakyti siunčiamų naujienlaiškių galima paspaudus nuorodą „Atsisakyti naujienų“, esančią kiekvieno siunčiamo naujienlaiškio apačioje.

4. Asmeninių duomenų apsauga

4.1 Tvarkydami Jūsų asmens duomenis tinklapyje www.vivus.lt naudojamės saugiomis organizacinėmis ir techninėmis priemonėmis, kurios tinkamai apsaugo šiuos duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo visų kitų neteisėtų veiksmų. Mums perduota informacija laikoma saugiuose serveriuose. Siekiant užtikrinti Jūsų saugumą, sandorių duomenys šifruojami.

4.2 Turite suprasti, kad internetu perduodami duomenys nėra visiškai saugūs. Negalime garantuoti visiškos duomenų saugos, tik įsipareigojame imtis visų reikiamų veiksmų apsaugoti mums elektroniniu būdu siunčiamą informaciją. Bet kokius duomenis siunčiate savo rizika. Prie savo paskyros tinklapyje galite prisijungti naudodami Jums suteiktą (Jūsų pasirinktą) slaptažodį. Esate atsakingas už šių slaptažodžių saugumą ir konfidencialumą.

4.3 Siekdami atspindėti mūsų politikos dėl asmeninės informacijos pasikeitimus, kartais atnaujinsime mūsų Privatumo nuostatas apie tai iš anksto jūsų neįspėję. Informuodami jus apie reikšmingus mūsų Privatumo nuostatų pasikeitimus, savo interneto tinklapyje patalpinsime gerai matomą pranešimą, kurio viršuje nurodysime paskutinio atnaujinimo datą.

5. Informacijos atskleidimas

5.1 Bet kuriuo metu galime atskleisti Jūsų duomenis savo grupės darbuotojams.

5.2 Tretiesiems asmenims ši informacija gali būti teikiama dėl šių priežasčių:

5.2.1 Parduodant visą ar dalį bendrovės;

5.2.2 Kai privalome tai padaryti dėl teisinių reikalavimų;

5.2.3 Siekiant sumažinti užkirsti kelią sukčiavimui ar padėti nuo jo apsisaugoti;

5.2.4 Siekiant įvertinti asmens mokumą ir valdyti įsiskolinimą;

6. Nuorodos į kitas svetaines

Mes neatsakome už jūsų asmens duomenų tvarkymą per tretiesiems asmenims priklausančius internetinius tinklapius. Jūsų patogumui ir informacijai mūsų tinklapyje gali būti nuorodų į kitus tinklapius. Mes neprisiimame atsakomybės už trečiųjų asmenų tinklapių privatumo nuostatas, pateiktos informacijos turinį bei veiklą net ir tais atvejais, kai į juos jūs patenkate per tinklapyje Vivus.lt esančias nuorodas, kadangi jų neprižiūrime ir nekontroliuojame. Rekomenduojame susipažinti su kiekvieno internetinio tinklapio privatumo nuostatomis atskirai.

7. Informacijos prieinamumas

Duomenis tvarkome vadovaujantis 1996 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804; 2011, Nr. 65-3046) nuostatomis. šis įstatymas suteikia Jums teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų duomenimis pateikiant prašymą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Ši paslauga teikiama už Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavą.

8. Amžius

Norėdami kreiptis dėl mūsų paslaugų, turite būti nuo 18 iki 70 metų amžiaus.

9. Kreipimosi būdai

Gavę Jūsų sutikimą, susisieksime su Jumis pateiktais kontaktiniais duomenimis.

10. Kaip su mumis susisiekti

Galite kreiptis į mus, pateikdami užklausas, prašymus ar komentarus dėl mūsų Privatumo politikos taip pat atnaujinti mūsų turimą informaciją apie jus ar jūsų parinktis. Kviečiame bendrauti bet kokiais klausimais el. pašto adresu: info@vivus.lt ar telefonu: 8 700 77788.

Taip pat galite parašyti mums adresu:

UAB „Credit Service" Buveinės adresas: Jonavos g. 254A, LT-44132, Kaunas

EUR
100
5000
mėn.
3
48
Mėnesinė įmoka
41.26 EUR
BVKGMS
Bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma
1980.48 EUR
MPN
Metinė palūkanų norma
33.82 %
BVKKMN
Bendra vartojimo kredito kainos metinė norma
46.4 %
Sutarties mokestis
0 EUR
Mokėjimo grafikasStandartinė vartojimo kredito informacija
Norėdami Jums pasiūlyti paslaugas mūsų interneto svetainėje, prašome leisti įrašyti Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) tam tikrą informaciją – slapukus (angl. „cookies“). Informacija apie naudojamus slapukus ir kaip jų atsisakyti pateikiama šioje politikoje.