Sutikimas tvarkyti asmens duomenis

Pagal LR finansų įstaigų įstatymo reikalavimus UAB CREDIT SERVICE (toliau - Bendrovė), įmonės kodas 302431575, buveinė Jonavos g. 254A, LT- 44132 Kaunas, sudarydama sandorius dėl finansinių paslaugų teikimo privalo veikti saugiai bei patikimai, užkirsti kelią iš sudaromų sandorių kylančiai galimai rizikai. Todėl Bendrovė, prieš priimdama sprendimą suteikti vartojimo kreditą ar prisiimti įsipareigojimus už savo klientą, privalo įsitikinti vartojimo kredito prašančio asmens tapatybe, o taip pat, kad:

  • (A) Įsigyjamas finansinis turtas arba kitas turtas, iš kurio ateityje gali būti tenkinamas Bendrovės reikalavimas, tikrai yra, ir iš jo gali būti tenkinamas Bendrovės reikalavimas;
  • (B) kliento finansinė bei ekonominė būklė ir jos prognozės leidžia tikėtis, kad klientas sugebės įvykdyti įsipareigojimus;
  • (C) klientas vykdė ir vykdo savo finansinius įsipareigojimus kitoms įstaigoms.

Šiems tikslams įgyvendinti klientas turi pateikti toliau išvardytus duomenis. Klientui nepateikus savo asmens duomenų, Bendrovė neturės galimybės įvertinti kliento mokumo bei valdyti įsiskolinimo.

Bendrovė, vykdydama savo pareigas, užtikrina asmens duomenų saugumą. Visi Bendrovės darbuotojai, tarpininkai bei tarpininkų darbuotojai, kurie sužino asmens duomenų paslaptį, privalo ją saugoti net ir pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams. Bendrovė įgyvendina tinkamas teisines, organizacines ir technines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Šis sutikimas taip pat yra laikomas besąlygišku ir neatšaukiamu Kliento nurodymu bankui ar kredito įstaigai, iš kurios buvo sumokėtas registracijos Bendrovės valdomoje sistemoje www.vivus.lt mokestis, pateikti patvirtintą Kliento asmens tapatybės dokumento, kurio originalas buvo pateiktas tam bankui ar kredito įstaigai atitinkamos sąskaitos atidarymo metu, kopiją.

Atsižvelgiant į pirmiau nurodytą Bendrovės teisėtą interesą bei siekiant įgyvendinti kliento interesus, klientas sutinka, kad Bendrovė tvarkytų jo asmens duomenis šiame sutikime nurodytomis sąlygomis:

1 . Bendrovė patvirtina, jog jis yra registruotas Lietuvos Respublikos Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos duomenų valdytojų registre.

2 . Klientas sutinka, kad jam registruojantis, kreipiantis į Bendrovę dėl kredito, kitų sandorių sudarymo bei pakeitimo, taip pat Bendrovei pratęsiant su klientu sudarytas sutartis ar Bendrovei įgyvendinant toliau nurodytus tikslus (teises):

2.1. Bendrovė gautų, tikslintų ir kitaip tvarkytų 4 punkte išvardintus kliento duomenis asmens tapatybės nustatymo, asmens duomenų teisingumo patikrinimo, kredito sutarčių ir kitų sandorių sudarymo, vykdymo, kontrolės, mokumo įvertinimo, įsiskolinimo valdymo, pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos bei kitose sutartyse su Kredito davėju nurodytais tikslais.

2.2. šiais tikslais Bendrovė perduotų turimus kliento duomenis savo dukterinėms arba patronuojančioms įmonėms.

3 . Klientas sutinka, kad asmenys, tvarkantys jo duomenis – UAB „Creditinfo Lietuva“ (įm.k. 111689163), valdanti kreditų biuro sistemą (KBS), ir jos dalyviai, UAB „4finance“, Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančios kredito įstaigos ar finansų įmonės, dalyvaujančios UAB „Creditinfo Lietuva“ administruojamoje kreditų biuro informacinėje sistemoje „Infobankas“ (informacija apie šias kredito įstaigas ir finansų įmones pateikiama svetainėje www.creditinfo.lt), Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Gyventojų registro tarnyba prie LR VRM, kitų valstybinių ir žinybinių registrų valdytojai, o taip pat kiti fiziniai ar juridiniai asmenys, tvarkantys ar turintys Kliento asmens duomenis, – Bendrovei paprašius pateiktų jam 4 punkte nurodytus asmens duomenis.

4 . Bendrovės tvarkomi asmens duomenys:

4.1. asmens tapatybės duomenys bei duomenys kontaktams: vardas (-ai), pavardė, asmens kodas (įskaitant pasikeitusius), deklaruotos bei faktinės gyvenamosios vietos adresas, mobiliojo telefono numeris (-iai), asmens dokumentų duomenys, el. pašto adresas (-ai) (įskaitant pasikeitusius), banko sąskaitų numeriai (įskaitant pasikeitusius), išsilavinimas, šeimyninė padėtis, nepilnamečių vaikų bei išlaikytinių skaičius, mirties data (jeigu asmuo miręs), atvaizdas, kompiuterio IP adresas ir parašas;

4.2. finansinės padėties duomenys: darbdavys, darbovietė, įdarbinimai, atleidimai, vertimasis ūkine, sporto, atlikėjo, autorine ir kita individualia veikla, pajamos iš jos, savininkų, ūkinių bendrijų narių pajamos, kitos gaunamos draudžiamosios pajamos (įskaitant gautas ir paskirtas valstybinio socialinio draudimo neperiodines ir periodines išmokas), gaunamų pajamų rūšis ir pobūdis;

4.3. finansinių įsipareigojimų (įskaitant užtikrintus) ir jų vykdymo duomenys: kredito paraiškų duomenys, pageidauti, pageidaujami gauti ir esami finansiniai įsipareigojimai, jų rūšys ir sumos, kreditorių pavadinimai ir adresai, kredito reitingas, palūkanų norma, kitų privalomų mokesčių ir išlaidų dydis, įsipareigojimų grąžinimo tvarka bei terminai, uždelsto mokėjimo dydis, informacija apie nepadengtus įsiskolinimus bei jų mokėjimo istorija, užklausų apie kliento finansinius įsipareigojimus skaičius, kiti duomenys apie finansinių įsipareigojimų vykdymą bei duomenys apie buvusius finansinius įsipareigojimus ir jų vykdymą;

4.4. ieškomų asmenų registro informacija negaliojančių dokumentų registro informacija ir kiti kliento pateikti bei registraciją patvirtinančiame bankiniame pavedime nurodyti duomenys, taip pat kita su išvardytais duomenimis susijusi informacija.

5 . Klientas sutinka ir neprieštarauja, kad jo asmens duomenys (asmens kodas, asmens tapatybės dokumento duomenys, darbovietė, elektroninio pašto adresas, gimimo data, išsilavinimas, mirties data, vardas, pavardė, šeimyninė padėtis, gyvenamoji vieta (adresas), telefono numeris, deklaruota gyvenamoji vieta, banko sąskaitų numeriai, nepilnamečių vaikų ir išlaikytinių skaičius, atvaizdas, IP adresas, parašas, įdarbinimai, atleidimai, vertimasis ūkine, sporto, atlikėjo ir kita individualia veikla, pajamos iš jos, pajamų rūšis ir pobūdis), būtų tvarkomi (saugomi) Bendrovės duomenų tvarkytojų (jiems suteiktų teisių apimtyje) – AS „4finance“, AB „Lietuvos Paštas“, UAB „Creditinfo Lietuva“, Antstolis Dainius Šidlauskas, UAB „Sergel“, UAB „Ekskomisarų biuras“, UAB „Lietuvos spauda“, UAB „eVekselis.lt“, UAB WEBEXPERT, UAB “Juristų centras“, UAB „Skolų valdymo centras“.

6 . Kredito gavėjui neįvykdžius kredito sutartyje nustatytų prievolių, Bendrovė turi teisę, nepažeidžiant asmens interesų ir teisės aktų reikalavimų, kliento asmens duomenis asmens mokumo vertinimo ir įsiskolinimų valdymo tikslais teikti UAB „Creditinfo Lietuva“, taip pat, prieš tai informavęs klientą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, kitų jungtinių skolininkų duomenų tvarkytojams, finansines paslaugas teikiančioms įmonėms ir organizacijoms, skolų valdymo įmonėms ir kitiems teisėtą interesą turintiems Tretiesiems asmenims.

7 . Klientas patvirtina, jog buvo informuotas apie tai, kad:

7.1. pateikdamas Bendrovei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys buvo surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti per paskutinius 1 (vienerius) metus. Neatlygintinai tokius duomenis Bendrovė teikia klientui kartą per kalendorinius metus.

7.2. pateikdamas Bendrovei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, turi teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, jeigu klientas susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs. Tuo atveju, jeigu klientas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, nesąžiningai, turi teisę raštu reikalauti Bendrovės nedelsiant sunaikinti neteisėtai ir nesąžiningai sukauptus asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą. Jeigu įgyvendinus šiuos kliento prašymus tinkamas kredito sutarties vykdymas tampa neįmanomas, t.y. nesant pakankamų identifikacinių duomenų apie klientą, Bendrovė turi teisę be išankstinio įspėjimo vienašališkai nutraukti kredito sutartį.

7.3. turi teisę nesutikti, kad jo duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, ir pareiškia, jog supranta, kad iš kitų kredito įstaigų ar finansų įmonių, dalyvaujančių UAB „Creditinfo Lietuva“ administruojamoje informacinėje sistemoje „Infobankas“, gauti duomenys nebus panaudoti tiesioginės rinkodaros tikslais. Nesutikimas išreiškiamas pažymint sakinį „Aš nesutinku gauti Vivus Finance naujienų“ bet kuriuo metu prisijungus prie savo paskyros tinklalapyje Vivus.lt, skiltyje „siuntimo nustatymai“.

7.4. pateikdamas teisiškai pagrįstus prieštaravimus, turi teisę nesutikti, kad jo duomenys būtų tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia duomenų valdytojas arba Trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.

8 . Klientas sutinka, kad Bendrovė įrašytų Bendrovės ir Kliento, o taip pat Bendrovės ir trečiųjų asmenų, iš kurių renkami Kliento asmens duomenys, telefoninius pokalbius, kurių įrašai būtų naudojami kredito sutarties sudarymo, jos vykdymo ir kitoms susijusioms aplinkybėms patvirtinti.

9 . Šis Kliento sutikimas yra sudaromas ir pasirašomas parašu, turinčiu Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 dalyje įtvirtintą teisinę galią, klientui prisijungus prie Bendrovės internetinės klientų registracijos skilties adresu vivus.lt/paraiska, supildant registracijai būtinus duomenis ir uždedant varnelę ties patvirtinimo tekstu bei paspaudžiant mygtuką „Tęsti“. Bendrovei pareikalavus, Klientas privalo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pasirašyti ir pateikti Bendrovei rašytinę šio sutikimo kopiją.

10 . Klientas gali daryti įtaką visoms šiame sutikime esančioms sąlygoms, pavyzdžiui, reikalauti kurią nors sąlygą, esančią šiame sutikime, išbraukti ar įrašyti į sutikimą naują sąlygą, keisti tam tikras sutikimo sąlygas ir pan. Tuo tikslu klientas privalo kreiptis į Bendrovę ir pradėti sąžiningas derybas dėl šio sutikimo sąlygų panaikinimo, pakeitimo ar papildymo. Dėl galimybės aktyviai veikti šio sutikimo sąlygas, šis sutikimas yra laikomas sudarytu aptarus jį individualiai.

11 . Šio sutikimo 1-8 ir 10 p. nuostatos yra perkeliamos į www.vivus.lt sistemos naudojimo taisyklių 4 d. ir Vartojimo kredito sutarties 9 d. Patvirtindamas šį sutikimą, Klientas individualiai patvirtina ir atitinkamas taisyklių bei sutarties nuostatas. Esant prieštaravimams tarp šių dokumentų, pirmenybė yra teikiama šio sutikimo nuostatoms.

Standartinės Bendros Vartojimo Kredito Kainos Metinės Normos (BVKKMN) skaičiavimo pavyzdys: Bendra vartojimo kredito suma – 3000€, 33 mėn. terminui, bendra kredito gavėjo mokama suma – 4991,58€, bendra vartojimo kredito kainos metinė norma (BVKKMN) – 48,2%, metinė palūkanų norma – 40%, mėnesinė įmoka – 151,26€, administravimo mokestis – 0%.