PRANEŠIMAS APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Pagal LR vartojimo kredito įstatymo bei LR pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimus UAB CREDIT SERVICE (toliau - Bendrovė), įmonės kodas 302431575, buveinė Jonavos g. 254A, LT- 44132 Kaunas, prieš sudarydama sandorius dėl finansinių paslaugų teikimo, vadovaudamasi atsakingojo skolinimo principu, privalo įvertinti Jūsų ir sutuoktinio (jeigu taikoma) kreditingumą. Todėl Bendrovė, prieš priimdama sprendimą suteikti vartojimo kreditą, privalo įsitikinti Jūsų asmens tapatybe, o taip pat:

(A) Gauti pakankamą informaciją iš Jūsų apie pajamas ir įsipareigojimus finansų įstaigoms;

(B) Atlikti patikrinimą kreditingumui vertinti naudojamuose registruose ir informacinėse sistemose tam, kad įsitikintų, jog Jūs sugebėsite įvykdyti prisiimtus įsipareigojimus;

(C) Prašyti Jūsų papildomų duomenų, kurie pagrįstų A punkte pateiktą informaciją.

Tam, kad Bendrovė galėtų tinkamai įgyvendinti atsakingojo skolinimo principą, bei LR pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimus, Jūs turite pateikti toliau išvardytus duomenis. Jums nepateikus savo asmens duomenų, Bendrovė neturės galimybės nustatyti Jūsų tapatybės, įvertinti Jūsų mokumo bei valdyti įsiskolinimo, vadinasi negalės veikti taip, kaip jai numato LR teisės aktai.

Bendrovė, siekdama greitai apdoroti Jūsų paraišką, nustatyti maksimalią kredito sumą ir nuspręsti dėl finansinės paslaugos suteikimo, dažnai atlieka automatizuotą kreditingumo ir rizikos vertinimą. Tuo atveju, kai sprendimas dėl paslaugos suteikimo yra priimamas automatizuotomis priemonėmis, Jūs turite teisę reikalauti, kad sprendimas būtų peržiūrėtas su žmogaus įsikišimu, taip pat pareikšti savo požiūrį, gauti sprendimo, priimto atlikus šį vertinimą, paaiškinimą ir teisę tą sprendimą ginčyti.

Bendrovė, vykdydama savo pareigas, užtikrina asmens duomenų saugumą. Visi Bendrovės darbuotojai, tarpininkai bei tarpininkų darbuotojai, kurie sužino asmens duomenų paslaptį, privalo ją saugoti net ir pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams. Bendrovė įgyvendina tinkamas teisines, organizacines ir technines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Atsižvelgiant į pirmiau nurodytą Bendrovės teisėtą interesą bei siekiant įgyvendinti Jūsų interesus, Bendrovė Jūsų asmens duomenis tvarkys šiame pranešime nurodytomis sąlygomis:

1. Jums registruojantis ar kreipiantis į Bendrovę dėl kredito, kitų sandorių sudarymo bei pakeitimo, taip pat Bendrovei pratęsiant su Jumis sudarytas sutartis ar Bendrovei įgyvendinant toliau nurodytus tikslus (teises):

1.1. Bendrovė gaus, tikslins ir kitaip tvarkys 3 punkte išvardintus Jūsų duomenis asmens tapatybės nustatymo, asmens duomenų teisingumo patikrinimo, kredito sutarčių ir kitų sandorių sudarymo, vykdymo, kontrolės, mokumo įvertinimo, įsiskolinimo valdymo, pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos bei kitose sutartyse su Jumis nurodytais tikslais.

1.2. šiais tikslais Bendrovė gali perduoti turimus Jūsų duomenis savo dukterinėms, patronuojančioms įmonėms ar pasitelktiems duomenų tvarkytojams.

2. Asmenys, teikiantys Jūsų asmens duomenis Bendrovei – UAB „Creditinfo Lietuva“ (įm.k. 111689163), valdanti kreditų biuro sistemą (KBS), ir jos dalyviai, UAB „4finance“, Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančios kredito įstaigos ar finansų įmonės, dalyvaujančios UAB „Creditinfo Lietuva“ administruojamoje kreditų biuro informacinėje sistemoje „Infobankas“ (informacija apie šias kredito įstaigas ir finansų įmones pateikiama svetainėje www.creditinfo.lt), UAB „Scorify“ (į.k. 302423183), Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Gyventojų registro tarnyba prie LR VRM, kitų valstybinių ir žinybinių registrų valdytojai, o taip pat kiti fiziniai ar juridiniai asmenys, tvarkantys ar turintys Jūsų asmens duomenis ir turėdami teisėtą pagrindą teikiantys tuos duomenis Bendrovei.

3. Bendrovės tvarkomi Jūsų asmens duomenys:

3.1. asmens tapatybės duomenys bei duomenys kontaktams: vardas (-ai), pavardė, asmens kodas (įskaitant pasikeitusius), deklaruotos bei faktinės gyvenamosios vietos adresas, mobiliojo telefono numeris (-iai), asmens dokumentų duomenys, el. pašto adresas (-ai) (įskaitant pasikeitusius), banko sąskaitų numeriai (įskaitant pasikeitusius), išsilavinimas, šeimyninė padėtis, nepilnamečių vaikų bei išlaikytinių skaičius, mirties data (jeigu asmuo miręs), atvaizdas, kompiuterio IP adresas ir parašas;

3.2. finansinės padėties duomenys: darbdavys, darbovietė, įdarbinimai, atleidimai, vertimasis ūkine, sporto, atlikėjo, autorine ir kita individualia veikla, pajamos iš jos, savininkų, ūkinių bendrijų narių pajamos, kitos gaunamos draudžiamosios pajamos (įskaitant gautas ir paskirtas valstybinio socialinio draudimo neperiodines ir periodines išmokas), gaunamų pajamų rūšis ir pobūdis;

3.3. finansinių įsipareigojimų (įskaitant užtikrintus) ir jų vykdymo duomenys: kredito paraiškų duomenys, pageidauti, pageidaujami gauti ir esami finansiniai įsipareigojimai, jų rūšys ir sumos, kreditorių pavadinimai ir adresai, kredito reitingas, palūkanų norma, kitų privalomų mokesčių ir išlaidų dydis, įsipareigojimų grąžinimo tvarka bei terminai, uždelsto mokėjimo dydis, informacija apie nepadengtus įsiskolinimus bei jų mokėjimo istorija, užklausų apie Jūsų finansinius įsipareigojimus skaičius, kiti duomenys apie finansinių įsipareigojimų vykdymą bei duomenys apie buvusius finansinius įsipareigojimus ir jų vykdymą;

3.4. ieškomų asmenų registro informacija negaliojančių dokumentų registro informacija ir kiti Jūsų pateikti bei registraciją patvirtinančiame bankiniame pavedime nurodyti duomenys, taip pat kita su išvardytais duomenimis susijusi informacija.

3.5. techniniai duomenys: įrenginio tipas iš kurio buvo pateikta paraiška, naršyklės tipas ir versija, naršyklės papildinių tipai ir versijos, ekrano skiriamoji geba, operacinė sistema, geografinė vietovė, šriftų kodavimas, laiko juostos nustatymas.

4. Jūsų asmens duomenys (asmens kodas, asmens tapatybės dokumento duomenys, darbovietė, elektroninio pašto adresas, gimimo data, išsilavinimas,  mirties data,  vardas, pavardė, šeimyninė padėtis,  gyvenamoji vieta (adresas), telefono numeris, deklaruota gyvenamoji vieta,  banko sąskaitų numeriai, nepilnamečių vaikų ir išlaikytinių skaičius, atvaizdas, IP adresas, parašas, įdarbinimai, atleidimai, vertimasis ūkine, sporto, atlikėjo ir kita individualia veikla, pajamos iš jos, pajamų rūšis ir pobūdis), visa apimtimi ar iš dalies yra tvarkomi (saugomi) Bendrovės duomenų tvarkytojų (jiems suteiktų teisių apimtyje), daugiau informacijos  https://www.vivus.lt/privatumo-politika.

5. Jums delsiant vykdyti savo įsipareigojimus daugiau kaip 30 dienų, Bendrovė teikia informaciją apie Jūsų tapatybę, kontaktinius duomenis ir kredito istoriją, t.y. finansinius ir turtinius įsipareigojimus ir jų vykdymą, skolas ir jų apmokėjimą, Kredito biurui UAB “Creditinfo Lietuva” (įmonės kodas: 111689163, adresas: A. Goštauto g. 40A, LT 01112 Vilnius, Lietuva, www.manocreditinfo.lt, tel.: (8 5) 2394131), UAB „Scorify“ (įmonės kodas: 302423183, adresas: Olimpiečių g. 1A-24, Vilnius, Lietuva, tel.: +370 676 48676), bei Lietuvos bankui, kaip Paskolų rizikos duomenų bazės valdytojui, vadovaujantis nuostatomis dėl paskelbimo apie mokėjimo įsipareigojimų nevykdymą/skolas. Kredito biurai tvarko ir teikia tretiesiems asmenims (finansų įstaigoms, telekomunikacijų bendrovėms, draudimui, elektros ir komunalinių paslaugų teikėjams, prekybos įmonėms ir kt.) jūsų informaciją siekdamas teisėtų interesų ir tikslų – įvertinti kreditingumą ir valdyti įsiskolinimą. Vertinant kreditingumą, vykdomas asmens savybių įvertinimas automatiniu būdu (profiliavimas), kuris ateityje gali įtakoti Jūsų galimybę sudaryti sandorius. Kredito istorijos duomenys tvarkomi 10 metų po įsipareigojimų įvykdymo. Jūs galite susipažinti su savo kredito istorija kreipdamasis tiesiogiai į Kredito biurą. Jei Jūsų teisės pažeidžiamos, Jūs galite kreiptis į duomenų apsaugos pareigūnus el. paštu duomenu.apsauga@creditinfo.lt, duomenu.apsauga@scorify.ai arba anksčiau nurodytais telefonų numeriais ar pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai arba teismui.

6. Jūsų teisės:

6.1. pateikdamas Bendrovei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, turite teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Jūsų asmens duomenys buvo surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams buvo teikti per paskutinius 1 (vienerius) metus, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Neatlygintinai tokius duomenis Bendrovė teikia kartą per kalendorinius metus.

6.2. pateikdamas Bendrovei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, turite teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, jeigu Jūs, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustatote, kad Jūsų asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs. Tuo atveju, jeigu Jūs, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustatote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, nesąžiningai, turite teisę raštu reikalauti Bendrovės nedelsiant sunaikinti neteisėtai ir nesąžiningai sukauptus asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą.

6.3. Jūs turite teisę nesutikti, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais ar profiliuojami. Iš kitų kredito įstaigų ar finansų įmonių, dalyvaujančių Kreditų biure, gauti duomenys nebus panaudoti tiesioginės rinkodaros tikslais.